Zezabafazi ezo Dlamini!

Umbandela wokuba kungasekho nto kuthiwa yeyababhinqileyo kuphela okanye amadoda kuphela, usiphathele imingeni ke noko thina bengubo.

Kule mihla akusekho nto kuthiwa yeyabathile kuphela, zonke zilunge kuthi sonke. Ndingayanga kwizinto zoqoqosho nendingqinayo nam ukuba kumele silingane kuzo njengoko sesiphangela sonke kule mihla, kodwa zikhona izinto ezisasixakayo.

Ndiyonqena ukuzithengela ngokwam into enxitywayo ngenxa yeentloni endiye ndizibone sele ndizifake kuzo ezivenkileni.

Iyandixaka impahla enxitywa kule mihla, kunjalo nje iyandicaphukisa ke loo nto kuba indenza ndixhomekeke ekuthengelweni ngathi ndingumntwana.

Ezivenkileni zempahla enxitywayo ndiye ndizibone sele ndityhilatyhila kwiimpahla zamabhinqa ndingaqondanga, maxa wambi sendithe gabhu phakathi kwezangaphantsi.

Iye indiphathise ngeentloni ke loo nto; ibe ngathi abantu aba bandithele nqa ukuba ndifuna ntoni apho ndingelobhinqa nje.

Ndiyasokola ukwahlula impahla yamabhinqa kweyamadoda kule mihla. Iibhulukhwe bendikade ndizahlula ngokuba ezamabhinqa zayama kakhulu emzimbeni, zimpitse abe ngumbhinyalala umnxibi wazo.

Kule mihla ke sele kukho nezamadoda ezikwanjalo ukupitsa, ezimtsho umntu agcwale anyhanyhathwe! Akukho mahluko phakathi kweebhulukhwe zamabhinqa nezamadoda, kwawam ke amehlo!

Kubanzima mpela ezikhindeni, isingathi akusahlulelwana ngoku, kuyafaniselwana. Sele ndisuka ezintlonini zokuthatha isiphampa sazo ndisiba ndithengela mna kanti zezamabhinqa, ndaziqaphela sele ndisetafileni yokuthengela ukuba ndibambe ezingezizo.

Ndancedwa yintokazi eyathi ngobubelekazi bomthengisi wokwenene, yabuza ukuba ingaba ndiqinisekile kusinina ukuba umama wekhaya wozithanda na ezo zikhinda, kuba azijikiswa.

Ndothuka ndabanda! Ndathi kuloo nkosazana mayisele izibekela bucala, ndiphazamile, bendiba ndithatha ezamadoda. Yathi isithi mandiyothatha ezamadoda iza kundilinda, ndathi hayi sele ndobuya ngelinye ixesha, ndingxamile. Ndandingasafuni kwaukuphinda kwalapho, sele kubanda yonke loo nto.

Ndabuyela kumadlakadlaka am ebendiba nditshintsha wona, ndathi emva kwethuba ndacela ukuba ze kuthi xa kuthengelwa abantwana nam ndikhunjulwe.

Zininzi ke izinto ezibhidayo ngokusingise kule meko. Ubawo uDlamini yena uneegambutsi zabafazi phaya ekhaya. Wabona iigambutsi ezintle, ngelakhe efuna into eyahlukileyo kweyesiqhelo.

Xa ndizicingela inokuba akazange acingele ukuba kungakho umfazi onxiba iigambutsi, yonke into eyigambutsi nerifu neovalolo eyibalela kwimpahla yamadoda.

Abaphaya kuthi abafazi bebenganxibi gambutsi kwakusalinywa. Bebebetha ngezikatshiwo endimeni xa behlakula okanye barhuqe izihlangu ezidala, hayi iigambutsi.

Kwathi kanti ushiyekile ubawo uDlamini, ziigambutsi zabafazi ezo. Igqwetheke mpela ke nale nto yeegambutsi zabafazi, kuba zezohomba njengokuba iigambutsi iyinto yokusebenza nje.

Wathi umthengisi exelela ubawo uDlamini ukuba ziigambutsi zabafazi ezo wayemi nazo kwitafile yokuthengela wabe yena esithi zilunge kanye, akazuziphindisa, ziza kuwenza umsebenzi weegambutsi nokuba kungathiwa zezabafazi na.

Unangoku ke uma ngezo gambutsi phambi kweegusha. Ediphini amadoda aphaphileyo aye amhleke athi unxibe iigambutsi zomkakhe.

Uyawazi ke amadoda asezilalini ngokulumkela ukwenziwa oochamaneemazi, ayilumkele kakhulu loo nto kwaye angakubetha ukuba akuqondi.

Ubawo uDlamini ke yena akaqalisi kwaukukhathazeka yiloo nto yokunxwalwa ngokuba unxiba iigambutsi zikaMaDosini. Usuke aziphindisele ngelithi zizifede zamadoda ezinabafazi abanxiba iigambutsi.

Uthi sebewuthathele kubo nje abafazi umsebenzi wamadoda kungenxa yezinyabi ezifana nawo lawo, ukuthi ekhona abafazi benze imisebenzi yamadoda. Kubawo uDlamini, indoda enomfazi oneegambutsi sisinyabi nesifede sendoda.

Ude andise athi inokuba neentonga zezabafazi kuleyo mizi yawo, njengokuba engamatyutyusi axakileyo nje. Goba msenge iibhokhwe zikutye!

Owenu kwisiXhosa, Nxuba.