Zibuyele esiqhelweni izinto eWSU eGcuwa

Zibuyele esiqhelweni namhlanje izinto kwiYunivesithi iWalter Sisulu eGcuwa , emveni kokuba eli ziko-mfundo belivalwe isithuba seeveki ezimbini ngenxa yabafundi ebebengoneliseki ziinkqubo ezithile, ingakumbi umcimbi wokunqongophala kwemali yokufunda phantsi kwengxowa-mali iNSFAS.

Iingcango zale yunivesithi, kwikhampasi eseBika, zivulwe izolo emva kweengxoxo ezishushu nebeziphakathi kweenkokheli zemibutho yabafundi kwakunye nabasemagunyeni kwesi sikolo.

Kwingxoxo ebezibanjwe ngoLwesihlanu kwiveki ephelileyo ngabafundi kwakunye nabaphathi, bavumelene ukuba wonke umfundi uzakubhaliswa esikolweni nokuba akawufumenanga umyalezo kwimfono-mfono yakhe ochaza ukuba uzakuxhaswa ngezimali yinkqubo kaNSFAS.

Bakwavumelene nangento yokuba abafundi banikwe iziphumo zabo (Academic Record) eziqinisekisayo ukuba umfundi uphumelele loo diploma ithile nokuba usenetyala.

Ukanti bakwavumelene ukuba acinywe amatyala wabafundi, nakubeni ezakuqala aqwalaselwe xa kwenziwa oko, mhlawumbi kuqala kucinywa aqala kowuphi unyaka aphele kowuphi.

USihlalo wombutho wabafundi iSASCO eGcuwa, uBandile Mdlangaso uthi, kuninzi abavumele ngako kwakunye nabaphathi besikolo, kodwa wayibethelela eyokuba abafundi abaqhube kakubi kwizifundo zabo kunyaka ophelileyo, ikhona imali abazakuyibhatala xa bebhalisa, logama abafikayo bengazokubhatala bona.

“Abafundi abafikayo abangathathwanga nguNSFAS abazokubhatala xa bebhalisa, kodwa abebefunda kwakunyaka ophelileyo bona ze baqhuba kakubi kwizifundo zabo, ikhona imali abazakuyikhupha xa bebhalisa, sivumelene njalo kwintlanganiso,” utshilo uMdlangaso encokola neliphepha ndaba.

Isithethi sale yunivesithi uYonela Tukwayo uthi, nakubeni bevumelene kwizinto ezininzi, kodwa izinto ezifana nokwakhiwa kwamagumbi okuhlala wabafundi, ukuqashwa kwabanye abasenzi, imfundo yafele-fele kwakunye nokuqeshwa kwabasebenzi abasisigxina bavumelene nakuzo ukuba bazakuzinika ingqwalasela exesheni.