Zifumana uncedo kuSasko iiKhrishi eMdantsane

Inkxaso eyenziwe ngabakwaSasko

Kuphumelele umfundi wesikolo iLuzuko Day Care Centre eseMdantsane kukhuphiswano lwezikolo ezigcina oonomngqushwana iiKhrishi ngamanye ebezikwikhulu elinamashumi asibhozo. Olukhuphiswano beluqhutywa yinkampani yakwaSasko.

USasko wasungula iProjekthi ebizwa ukuba yiSasko Siyasizana Daycare project eThembisa ngo2015 enjongo ikukunceda iikrhishi zaseMdantsane.

ISasko Siyasizana Project isungulwe kweyoMqungu kulo unyaka apha eMonti. Ophumeleleyo eLuzuko nguElsi Siace emva kokuba ethe wakwazi ukuqokelela iiplasitiki zesonka sakwaSasko zayi-4850 zizonke elandelwa nguVuyolwethu Tyolo weKhrishi iMorning Star Day Care ngokuqokelela iiplasitiki eziyi 4700.

Umsebenzi weziplasistikhi ziqokelelwayo zizakuthi zincede ngokuthi zivuselelwe kwenziwe iimatrasi zokulala, iizinto zokwendlala kuquka nemigqomo yokulahla inkunkuma zincede abantwana ezikolweni.

USasko uthe waphisa ngezipho eziyi-1 170 ngolu suku. Zizonke iiplasitiki ezithe zaqokelelwa phakathi kwezinyanga zintandathu ukusukela kweyoMqungu zibeyi-145 000.

Ongumanejala kule projekthi uLindelwa Mnyamana uthi oku ziinzame zokukhawulelana nemingeni ejongene neeKhrishi zaseMdantsane.

“Sijonge kwiimfuno zeeKhrishi eMdantsane, sifuna ukujonga ukuba singalubuyisela njani na uluntu emva kwenkxaso olu sinika yona ngokuthenga isonka sethu sakwaSasko. Ngokuqokelela iiplasitikhi ezi sakuphinda zincede kwabona ngazo ngezixhobo zasezikolweni abanokuthi bazisebenzise ezinje ngematras,” utshilo uMnyamana.

Kwezo zintlanu ziye zaphumelela, iiKrhishi yiKids Connection Day Care eqokelele eziyi 4 250, Kingdom Kids Daycare 4000 esokugqibela yiFull Of Life Daycare neqokelel zayi 3 750.