Zigalelekile eCanada izicima mlilo zoMzantsi

Ligalelekile eCanada kule veki igqiza lezicimamlilo zeli loMzantsi Afrika ngeliya- kunceda ukulwa umlilo ogqugqise ela lizwe ukusukela ekuqaleni kwenyanga kaCanzibe.

Ingxelo ithi, ngamadoda namakhosikazi angamakhulu amathathu antingele kwela lizwe ngenqwelo ntaka yaseCanada. Eli gqiza liphuma kwinkampani yakwaWorking on Fire liphume kweli ngenqwelo moya yakwa ye-Air Canada Boeing 777.

Emva kweeyure ezingamashumi amabini eli gqiza ligaleleke libonisa umdla kwisikhululo senqwelo moya iEdmonton Internationa Airport.

Eli gqiza lisebenzise ingoma ukuzikhuthaza ukujongana nalo msebenzi wokulwa loo madangatya, kwaye bamnkelwe ngokukuko.

Bazakungenelela kwiqela lezicima mlilo zela lizwe ezikumawaka amabini ukusukela ekuqaleni kwale nyanga.

Ingxelo yamajelo eendaba ela lizwe ithi, lo mlilo sele utshabalalise amadlelo nomhlaba wabucala oqikelelwa kumashumi amahlanu anesibhozo eehektare.

Oku kwenzeka emva kokuba inkampani yokucima umlilo yaseCanada iCanadian Interagency Forest Fire Centre ithumele isicelo soncedo koogxa bayo beWorking on Fire.

“Linyathelo lokuqala eli lokuba siphumele ngaphandle koMzantsi Afrika sisiya kunceda kwidabi lokujijisana nomlilo,” batshilo abakwaWorking on Fire.

Eli gqiza lifumene uqeqesho lexeshana belungiselelwa lo msebenzi baya kuwo eCanada.”Siyazidla ngeli gqiza loMzantsi Afrika, kwaye siyakholwa ukuba bazakwenza umsebenzi omhle bancede ela lizwe kule ngxaki likuyo,” itsho ingxelo yakwaWorking on Fire.

Le ngxelo ithi, eli gqiza lizakunikwa ithuba lokuba liphumle, ukuze namhlanje licaciselwe ngomsebenzi.

Kulindeleke ukuba baqalise ukungena kuloo mahlathi ase- Fort McMurray ngoLwesithathu wale veki ukuze bazibonakalise kubuchule bokucima umlilo.