Zigrumba amangcwaba izikrelemnqa kwaLanga

Kubongozwa bonke abangcwabe abantu babo kumangcwaba akwaLanga ukuba bandwendwele le ndawo nanjengoko kubonakala ukuba kukhona umkhuba ombi wabantu abawagrumbayo babe nezinto abazithathayoImifanekiso : Buziwe Nocuze

Abahlali bakwaLanga eKapa basothukile yinto abayibiza njengokungcola nokungahloniphi abantu ababhubhileyo.

Oku kulandela emva kwamangcwaba amaninzi abonakala egrunjiwe kwindawo yamangcwaba ale ndawo.

USimthembile Ntsoko uxelele I’solezwe ukuba bothuke kakhulu bakubona amangcwaba agrunjiweyo amanye asuswe imiphezulu yawo.

“Abantu bajike bazizilwanyana ngoku kwaye intlonipho yaphela tu kubo kuba kaloku abakwazi ukungena emangcwabeni bafike bagrumbe njengokuba ubona nawe,” utshilo uNtsoko.

Uqhube wathi uloyiko lwabo ngabantu abangawandwendweliyo amangcwaba emva kokuba bengcwabile.

“Uninzi lwabantu lungcwaba nje lungaphindi lujonge emva okanye luhlale iinyanga lungayindwendweli le ndawo bebengcwabe kuyo,” utshilo.

Ngethuba I’solezwe lifika kule ndawo, amangcwaba amaninzi bekubonakala ukuba agrunjwa kwaye akucaci nokuba zange zikhutshwe na iibhokisi nanjengoko umphezulu kwamanye ulahlelwe le kude, logama eminye ibekwe ecaleni kwamangcwaba.

“Uyabona la mangcwaba anemiphezulu ecaleni kwawo, amathuba okuba iibhokisi zisekhona ambalwa kakhulu kwaye ngokuqinisekileyo ukuba aba bantu bagrumbayo basazobuya bazokuyithatha nalo miphezulu na kakade,” utshilo uNtsoko.

Omnye wabahlali bale ndawo ongathandanga ukuba igama lakhe lichazwe, uxelele I’solezwe ukuba kwiveki ephelileyo bafumene umnxeba komnye wabahlobo bakhe ebebemxelela ukuba ingcwaba likamama wakhe lisuswe umphezulu.

“Ndothuka ndaphants’ukufa kuba kaloku khange ndiyicingele into ekumila kunje emangcwabeni,” utshilo. Ebuzwa ukuba ingaba ibhokisi ibikhona na nanjengoko elabo ingcwaba belithathelwe umphezulu kwaye kubonakala ukuba kugrunjiwe, uphendule ngelithi, “Khange siyicinge ukuba isenokwenza ukuba akukho bhokisi, kodwa loo ngcinga ifike ngoku sele silivalile kwakhona kodwa siyathemba ukuba zange ithathwe ibhokisi yakhe,” utshilo.

UThobeka Magquntule umemelele abantu abangcwabe kwaLanga ukuba bayokujonga izihlobo zabo ukuba zisalele kakuhle na.

“Kuyabonakala ukuba lo mkhuba kudala uqalile nanjengoko amanye amangcwaba sele emile ingca, amanye ematsha, ibuhlungu kakhulu le nto abantu bazofika abantu babo bengekho engcwabeni.”

Uqhube wathi isixeko kufuneka siqinisekise ukuba kubakhona oonogada abongeziweyo kuba abo bakhoyo bambalwa kakhulu.

“Lo msebenzi wokugrunjwa kwala mangcwaba uyabonakala ukuba wenziwa ngabantu abayaziyo into abayenzayo kuba ndijonge indlela abawagrumba ngayo, umbuzo kukuba kutheni besenza ukuthakatha okunje bokuba nesibindi sokugrumba abantu ababhubhileyo,” utsho uMagquntule.

UZahid Badroodien noyiMayoral Committee Member kwicandelo leeNkonzo zoLuntu kunye nezeMpilo uthe kunzima ukujonga ezi ndawo kungcwatywa kuzo nanjengoko kulula ukuba abantu bangene kuzo.

“Lo mcimbi unzima kakhulu kuba kwezi ndawo uye ufumanise ukuba zininzi iindawo zokungena kwaye lo mkhuba ugilwa ezinzulwini zobusuku,” utsho uBadroodien.

Uqhube wathi isixeko angekhe sikwazi ukuqesha unogada ingcwaba ngalinye nangona bekhona abo baqeshelwe ukugada le ndawo.

“Bonke abo bakhathazekileyo ngamangcwaba ezihlobo zabo bangathi bandwendwele umntu ojongene nale ndawo ukujonga nokuqinisekisa ukuba amangcwaba abo asakhuselekile na,” utshilo uBadroodien.