Zigwetyiwe izigelekeqe ezaqhekeza eMbizana

Isine kumadoda amahlanu athi aqhekeza ze ahlasela ngokungenalusini ivenkile uShoprite eMbizana agwetywe ubomi entolongweni.

La madoda aphakathi kweminyaka engamashumi amabini anethoba ukuya kumashumi amane anesibhozo afumune isigwebo sobomi ngokubulala ipolisa, ze umntu ngamnye wafumana iminyaka emihlanu ngokuzama ukubulala, iminyaka engamashumi amabini ngokuqhekeza ebe.

Baphinde bafumana iminyaka emihlanu ngokufunyaniswa benemimpu kunye neembumbulu, yalishumi ngokubanezixhobo ezingekho mthethweni, ze yalishumi elinesihlanu ngokubanezixhobo ngenjongo yoqhekeza

Le miguvela yathi yaqhekeza yonzakalisa amapolisa kunye nomhambi ngendlela ngaphakathi kule venkile ngexesha lophango ze yabhungca nesixa mali esingange R200 000, isiba nesithuthi samapolisa esathi sacholwa ngakwihlathi lakwaNdunge kubusuku besiganeko.

Oku kwenzeka ngoSeptemba ka2011 kwasuba imiphefumlo emibini kuquka nowepolisa. La madoda afunyanwa kwiindawo ezahlukeneyo ze agcinwa eseluvalelweni ukusukela ku2011.

Aye evela phambi kwenkuhla ephakamileyo yaseMthatha eyaye ichophe kuNtabankulu kwiveki ephelileyo.

UMlungisi Matidane othethela amapolisa uthe: “Isigwebo esi sizakubangumzekelo kwizikrelemnqa, sibuyisa isidima sikwanika ithemba kumaxhoba olwaphulo mthetho nabahlali ngokubanzi.”

Ukanti uLuxolo Tyali othethela iGunya-Bantu lezoTshutshiso (National Prosecuting Authority [NPA]) uthe: “Siyi-NPA sonelisekile ziziphumo zeli tyala. Belingelulanga kodwa ubunyani sibuvezile kwaye siyathemba ukuba nabo baseceba ukuzibandakanya kulwaphulo mthetho bazakubona ukuba ingalo yomthetho ayidlali, iqinisekisa ukhuseleko kuluntu ze yohlwaye qatha kwimigulukudu.”