Zikhala ngomasipala iimvumi eMthatha

Inkampani ejongene nokuphuhlisa italente kulutsha lwaseMthatha, iNtinga Ntaka Ndini Productions, neyinkampani yabafundi beYunivesithi iWalter Sisulu (WSU), ikhala esimantshiyane ngelithi yagqejwa olungophiyo ngumasipala wesithili iOR Tambo.

Le nkampani ibanga ngelithi lo masipala akakhange ayibhatale imali awayeyithembise ukuba iza kuncedisa ekubhataleni iimvumi zala mmandla ngethuba iNtinga Ntaka Ndini yayibambe umsitho wolutsha ngosuku lolutsha iJune 16 kunyaka ophelileyo.

Lo msitho wawubizwa ukuba yi99 Local Music Artist. Othethela iNtinga Ntaka Ndini, uSiyavuya Cetywa, uthi abahlelanga ntlalo intle ziimvumi ziyabathuka, zisithi abanayo inyaniso kuba zingazange zibhatalwe.

UCetywa uthi umasipala wabanika ithemba lokuba uza kubaxhasa kulo msitho, ze uSonwabo Maqokolo okwicala lezeMidlalo ubuGcisa kwakunye neNkcubeko watyikitya phantsi isivumelwano sokuba umasipala uza kuxhasa le nkampani ngemali engangeR40 000 ngokokutsho kukaCetywa.

“Kunanamhlanje azikabhatalwa iimvumi, umasipala akakayikhuphi imali leyo wayeyityikityile ethembisa ngokusibhatalela. Kunzima nokuba senze omnye umsitho kuba siyathukwa ziimvumi zithi asinayo inyani. Ingathi sithi abatya le mali ngokokutsho kwezi mvumi.”

UCetywa uthi basiwa phantsi phezulu ngumasipala iOR Tambo. Esithi mabaye kweli sebe belibathembisile.

Uthi babhalela usodolophu womasipala nowabaxelela ukuba mabaye kwiSebe ebelibathembisile kuba akangeni ndawo.

UCetywa udiza ukuba, uMaqokolo owayesityikityile esi sivumelwano, zange ayihoye iNtinga Ntaka Ndini xa babebuyela kuye kwakhona.

UCetywa uthi liholo kuphela abalifumanayo kuMasipala.

UCetywa uthi bazitsalela nzima beyiNtinga Ntaka Ndini kuba basengabafundi koko injongo kukuphuhlisana belulutsha.

I’solezwe lizamile ukutsalela uMaqokolo ekubeni aziphendulele ukuba uyatyholwa kusini na kodwa akafumanekanga.

Ezi mvumi zikhalayo nezingazange zibhatalwe ziquka uBhizer, Khetha, Csana, Chunky, Lehase kwakunye nezinye zasekuhlaleni.