Zikhathalele, unqande iListeriosis

IIVENKILE zaseMonti ziyaqhuba nokuthengisa iipaloni noonkqiyoyo noxa nje uluntu lusathe xhungu kulandela isibhengezo sesebe lezempilo sokuba ezi mveliso zizo ezithwele intsholongwane yesifo iListeriosis.

UMphathiswa wezempilo kuzwelonke uGqirha Aaron Motsoaledi ubhengeze ukuba intsholongwane yesi sifo, esele sibulele abantu abakwikhulu elinamashumi asibhozo eMzantsi Afrika, iqinisekiswe njengesuka kwiimveliso zokutya ezifana nepaloni, oonkqiyoyo kwakunye neviyena.

Iinkampani ezenza ezi mveliso, eyakwa-Enterprise Foods neyakwaRainbow, zikhankanywe njengomthombo ongunobangela wale ntsholongwane esele yosulele malunga namakhulu alithoba.

Noxa nje kukhankanywe ezi nkampani zimbini, abantu beli loMzantsi Afrika bagqibe kwelokuzikhwebula ekufakeni ipaloni, unkqiyoyo neviyena xa belungiselela ukutya abantwana babo besikolo. Kodwa uhlolo olukhawulezileyo lwephephandaba I’solezwe kwiivenkile zaseMonti, lubonise ukuba iivenkile ziyaqhuba nokuthengisa ezi mveliso zixhalabise uluntu.

Kwivenkile yakwaPick * Pay eVincent eMonti, kususwe nje iimveliso zakwa-Enterprise nakwaRainbow ze ezinye zashiywa zinjalo. KwaSpar eLighthouse eQuigney, kuxhonywe umbhalo othi iimveliso zakwa-Enterprise nakwaRainbow zisusiwe – ngoko ke zingathengwa ezinye.

IListeriosis okanye iListeria yintsholongwane efumaneka emhlabeni, emanzini, kwizityalo nakwizilwanyana. Xa sele idlangile, iye ifumaneke nakwiimveliso zokutya. Iimpawu zayo ziquka umkhuhlane, isizabhuzabhu, utyatyazo, izihlunu eziqaqambayo nokuhlanza.

Le ntsholongwane iyakwazi ukunabela kwimithambo yasentloko, idale intloko ebuhlungu, ukudideka kwanentamo ebuhlungu.

Bamalunga nethoba abantu ababhubhe ngenxa yeListeriosis eMpuma Koloni, litshilo isebe lezempilo kweli phondo.

Ukuthibaza le ntsholongwane uluntu lukhuthazwa ukuba luthi gqolo ukuhlamba izandla xa lupheka okanye luza kubamba ukutya.