Zikhonkotha Ehambayo

Apha ekuhambeni kwethu siliphepha siye sidibane namabali abuhlungu, entsokolo kunye nawenkuthazo.

Uye ufumanise ukuba xa abantu bethetha ngeMpuma Koloni iye ibe zizigxeko. Sivuye kakhulu ukuba yinxalenye yokusungulwa ngokusesikweni kwe “Positive Thinkers Club” pha eGcuwa ngeCawe le sisuka kuyo. Lo mbutho lusana lalowo wayesakuba ngusodolophu waseMnquma, uMbulelo Ntenjwa. Ngelakhe uzama ukutyala iimbewu zokwakhana nokubona amathuba ebumnyameni.

Amazwi enkuthazo nenkxaso anikwe nguMnu Ntlanganiso osebenza kwaSASSA eKapa esithi kufuneka singene kwinkcubeko yokuncedisa urhulumente kwaye singabantu abantsundu kufuneka sibe nezikolo okanye imibutho esiyixhasayo.

UNksz Sangoni-Mbane ongumdlali weqonga kumabonakude noyinzalelwane yaseGcuwa ulibeke latsola elokuba yena akazanga zokuxhasa, uzokubayinxalenye yale nto intle izanywa ngooNtenjwa; ekuthaza ukuba abantu mabazazi, bazithande kwaye bazithembe bangabizomoto ezimisa qho xa kukho inja ezikhonkothayo.

Nosomashishini ongutata uNogoduka ebekho, ezokunika inkxaso namazwi enkuthazo. Ngelika kaNogoduka mninzi umsebenzi ekufuneka wenziwe ekutshintsheni iingqondo zabantu bakuthi.

Ubalule imizekelo enokuthi ityhafise abantu abantsundu: owokuqala ngowokuba unomnqweno wokwakha iklinikhi kwilali yakhe yaseZingqayi kwaye uzimisele ukubhatala zonke iindleko.

Ingxaki yeyokuba akakwazi ukwakha ngoba abahlali baselalini bathi ‘hayi, ufuna ukuqesha umfazi wakhe kuloo klinikhi’. Umzekelo wesibini ngowokuba wakhe walungisa isikolo ngemali yakhe kwa pha elalini yakhe kwaze kwathi xa sivulwa ngokutsha kwathiwa makangabikho kuluhlu lwezithethi ‘ngoba akalolungu leANC’ phofu ke elilo.

Le yimizekelo nje embalwa yezinto ezinokuthi zophule imiphefumlo yabo baneminqweno emihle. Umona yinto apha ekhoyo. Kutheni kunzima ukwamkela impumelelo yabanye abantsundu?

Kutheni kunzima ukwakhana? Ezi zizinto esinomnqweno wokubona iPositive Thinkers Club incedisa kuzo. Siyabaxhasa!