Zime ngxi iinkonzo eAmathole

ABASEBENZI boMasipala weSithili saseAmathole bathi akukho kwankonzo zamanzi eziza kuya eluntwini, koomasipala basekuhlaleni abathandathu balo masipala, de kube kanti bayaphendulwa kwizikhalazo zabo eziquka uchatha kwimivuzo kwanokugxothwa koManejala kaMasipala uThandekile Mnyimba.

Kwindibano ebibanjelwe eAbbotsford Christian Centre kwiveki ephelileyo, ebizinyaswe nguMnyimba neqela loomanejala bakhe, abasebenzi balo masipala bayibeke yacaca eyokuba abasokuze babuyele emsebenzini de umqashi aphendule kwizikhalazo zabo.

Oomasipala baseAmathole baquka uMbhashe, Mnquma, Great Kei, Amahlathi, Ngqushwa neRaymond Mhlaba.

Kwizikhalazo zabo, abasebenzi bafuna uchatha wemivuzo ngo-6.5% ukusukela ngomhla wokuqala kweyeKhala, bafuna kuphandwe imivuzo yabaphathi kuquka noMnyimba, bafuna kubuyiselwe abasebenzi abanqunyanyiswe isithuba esingaphaya kweenyanga ezintathu ngaphandle koluleko.

ULuthando Juju wemanyano yabasebenzi iSAMWU, ebalisela I’solezwe lesiXhosa izolo, uthe: “Sisaqhuba noqhankqalazo, futhi siseza kuqhuba nalo. Akukho kwamsebenzi walo masipala osenkomeni. Simanyene ngento enye jwi, ukufuna amalungelo ethu.”

UJuju uthi bazenzile iinzame zokudibana namagosa esirhulumente sephondo (Cogta) kuquka namagosa eofisini yeNkulumbuso kuquka neANC kwingingqi yeAmathole “kodwa akukabikho ngenelelo silubonayo.”

UJuju uthi iingcango basazivulile kumqashi, watsho esithi bavumelana ngazwilinye ukuba “uMnyimba makakhwelele”.

“Abasebenzi abasenathemba ngakuMnyimba ngenxa yolawulo lwakhe olubhetyebhetye. Kukwakho nezityholo zobuqhophololo phantsi kolawulo lwakhe,” utshilo uJuju.

Omnye umsebenzi obethetha eAbbotsford Christian Centre uthe: “Unguzwilakhe MM (umanejala kamasipala).

Abantu babhubhile ngokomoya ngenxa yakho. Sifuna ukukuxelela ukuba nokuba uza kuhamba nini. Iintsuku zakho zibaliwe.”

Kule veki umasipala waseAmathole ukhuphe imbalelwano uxolisa eluntwini ngokuma kweenkonzo ngenxa yolu qhankqalazo lwabasebenzi.

“Sixakekile ukuqinisekisa ukuba kuyasonjululwa nokuqinisekisa iinkonzo ziya eluntwini. Siyaxolisa malunga noku, iinjongo zethu kukuqinisekisa ukuba iinkonzo ziya kubo bonke abantu,” utshilo umasipala kwimbalelwano.

Kusenjalo, abahlali beelali eziliqela kumasipala waseNgqushwa bebebambe uqhankqalazo bevale uN2 kule veki bekhalazela ukunqongophala kwamanzi kwiilali zabo.

USodolophu waseNgqushwa uMnikelo Siwisa, ngokwemithombo yabeendaba, uxelele abaqhankqalazi ukuba baza kuthethana nomasipala waseAmathole ngomba wamanzi.