Zingamashumi amahlanu izikroxo ezivalwe eBhayi!

Zingapha kwamashumi amahlanu (50) iindawo zentselo ezithe zavalwa kwilokishi yaseMotherwell eBhayi ngeenzame zokulwa ubundlobongela ingakumbi ngeli xesha likaxakeka.

Ezi ndawo zentselo zivalwe ngamapolisa ala mmandla ngethuba eqhuba iphulo likagqogqa ngeli xesha leziyunguma zokuphela konyaka.

Isithethi samapolisa eMothwerwell, uKapteni Andre Beetge, udiza ukuba amapolisa aphume ngobuninzi, etyelela abanikazi-zikroxo nalapho bebekhangela iimpepha-mvume zokuthengisa utywala kwizikroxo zaseMotherwell.

UBeetge uthi kwezo zingamashumi amahlanu zivaliweyo izikroxo, zezo zifumaniseke zingawuthobeli umthetho webhodi yotywala.

Kwakugqogqa njalo, amatyala abo babanjwe beqhuba benxilile abengamashumi amane anesine (44) ubuninzi. Ze abangamashumi amabini anesibini (22) ngabantu ababanjwe ngokufunyanwa beneziyobisi eziluhlobo lwe-mandrax kwakunye nentsangu.

UBeetge uthi bengamapolisa baseza kuqhubekeka besilwa ukusetyenziswa gwenxa kotywala kula mmandla ingakumbi ngeli xesha likaxakeka.