Zingasetyenziswa gwenxa iibhasi zabantwana, kutsho iSebe lezeMfundo

UMphathiswa uFundile Gade kwakunye nooNyawontle baseMpuma Koloni ngethuba besikelela iibhasi zabantwana. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

UPhumla Mndela oyinqununu yesikolo iZamokuhle High School eMbizana kwisithili saseAlfred Nzo East, nesisikolo esinabantwana abaneziphiwo ezikhethekileyo, nesiye saqhuba kakuhle ngokuthi size no100% kwiziphumo zikaGrade 12 ka2023, uthi ingummangaliso inkxaso abayifumana kwiSebe njengoko lithe gqolo ukubaxhasa nangezixhobo zokufunda zabantwana ingakumbi abo bakhethekileyo, kungoko beye bakwazi ukugqwesa kwiziphumo.

UMndela ebethetha neentatheli ngoMvulo kule veki ngethuba iSebe lezeMfundo belinikezela ngeebhasi ezilishumi (10) kwizikolo ezinabantwana abaneziphiwo ezikhethekileyo.

Lo msitho wonikezelo ubuqhutyelwa eMandla Makhupula Education Leadership Institute, eMonti ngoMvulo kule veki. UMndela uthi uyakuvuyela ukuba ngomnye weenqununu ezithe zakhethwa. Uthi unabafundi abayi149 kwaye bonke baxhomekeka ukuthuthwa zezi bhasi njengoko bengenokwazi ukuzihambela.

Ezi bhasi zizakuhlala ezikolweni kwaye zibenabaqhubi bazo abakufutshane nto leyo ingazubeka ubomi babantwana emngciphekweni ngokokutsho koMphathiswa weSebe uFundile Gade.

Uthi abantwana abahlala ngaphandle esikolweni bazakulandwa kumawabo ngeebhasi baphinde bagoduswe. Uthi enye yenjongo yale nguqu lukhuseleko lwabantwana ingakumbi abo baneziphiwo ezikhethekileyo.

Olilungu leBhodi (SGB) kwisikolo esinabantwana abaneziphiwo ezikhethekileyo, inkubazeko ngamanye, iKhanyisa kwidolophu yaseCala, uLizo Kilizwe nabaxhamlileyo nabo kwezi bhasi uthi, banazo iibhasi ezimbini kodwa imeko yazo ibisele imbi kakhulu bebesele becinga ukuyithengisa enye yazo. Ukwathi bazakuqinisekisa nokuba ayisetyenziswa gxwenxa le bhasi.

Iibhasi ezilishumi (10) zizonke ezinikezelwe izikolo ezinabantwana abaneziphiwo ezikhethekileyo zaseMpuma Koloni benikwa nguMphathiswa wezeMfundo eMpuma Koloni. UMFANEKISO: ABONGILE GINYA

“Siziva sonwabe kakhulu. Siyaluvuyela ungenelelo lweSebe ngokuthi sifumane iibhasi kuba ezi zikhoyo zikwimeko embi besele zisokolisa. Sikwathembisa ukuba sizakuyigada nale njengezinye. Pha ngaphakathi esikolweni besihleli sinayo ikomiti ebijongene neempepha kwanenkqubo yezi bhasi,” utshilo uKilizwe.

IKhanyisa inayo nendawo yokuhlala abantwana ngaphakathi abasuka eGcuwa, Tsomo, Cofimvaba neziphaluka kwaye bayalandwa emakhayeni abo baphinde basiwe xa kuvalwa. Esi sikolo siqala kuGrade 1 ukuya kuGrade 5 kwaye abantwana ikakhulu benza umsebenzi wezandla.

UMpumelelo Saziwa ongusihlalo we-Education Portfolio Committee eBhisho ulincomile eli nyathelo esithi noko iSebe liqhuba kakuhle njengoko sele liyidlalile indima yalo.

USaziwa uthi kwixa elizayo zezijongwe izikolo ukuba zindawoni na ukuze kuthengwe iibhasi ezilungele loo ndawo, ukuze zingonakali kwangoko uthi nomcimbi wokuseviswa kwazo uzuqatshelwe. Ukwahlabe ikhwelo esithi zingasetyenziswa gwenxa ezi bhasi.

UGade uthi iSebe, ngo2019 lasungula inqkubo kaBonke Ngabethu apho lakhetha izikolo ezithile ekubeni zibenabo ngaphakathi abantwana abanezidingo kwaneziphiwo ezikhethekileyo, ukususa la nto indala yayisaziwa yokuba abantwana abakhubazekileyo bahlala emakhaya abafundi, okanye babenezikolo zabo ezikhethekileyo.

ISebe sele linikezele ngeebhasi ezingamashumi amathathu (30) ukusukela ngo2019.