Ziphaphatheke ngumoya iintente ze-IEC

IINTENTE ezingamashumi amabini anesibini ezisetyenziswa njengamaziko olonyulo eMpuma Koloni zithe zaphaphatheka ngenxa yomoya ngoLwesithathu nto leyo ethe yenza inkxalabo kwiKomishini yezolonyulo ezimeleyo (IEC) kweli phondo. Igosa eliyintloko kwi-IEC eMpuma Koloni uThami Mraji uthi ubuninzi bezintente zikumasipala waseKing Sabata Dalindyebo (KSD). “Kumasipala waseKSD zimalunga neshumi elinanye iintente ezithe zaphaphatheka ngumoya, logama zilithoba eNelson Mandela Bay ze zibe mbini eSajonisi,” kutsho uMraji, okwathe ebengakeqiniseki ukuba zakongezwa kusini na iiyure zovoto kwiindawo ezichaphazelekileyo. UMraji uthi zimalunga nekhulu elinamashumi amathandathu iintente ezisetyenziswa njengemaziko ovoto eMpuma Koloni.
Kusenjalo ikhephu liqalile ukuwa kumasipala waseSenqu. Lo masipala udityaniswa ziidolophu ezifana neSterkspruit, Lady Grey neBarkly East.