Ziphinde zamiswa kwakhona iiECMAs

Iqela, iSinomusa ebelisethubeni lokuphumelela kwiiECMAS

APHINDE amiswa kwakhona amawonga omculo aseMpuma Koloni (ECMAs), nto leyo yenza ungaqini umnqwazi kwelokuba azakude abanjwe kusini na kulo nyaka.

Umsunguli wee-ECMAs uKoko Godlo ubhengeze ngokuhlwa kwangoLwesithathu ukuba akazokuqhuba la mawonga ngomhla weshumi kwinyanga yoMnga.

UGodlo uthi emva kothethwano phakathi kweqela lee-ECMAs kwakunye nabaxumi, abaxhasi nabanye abathathi-nxaxheba baye bagqiba kwelo kuba makangaqhubi la mawonga kwindawo ebehlelelwe kuyo – eAbbotsford Christian Centre eMonti.

“Umhla wamawonga uyakubuya waziswe. Bonke abo bebesele bethenge amatikiti, mabawagcinele umhla ozakubhengezwa kungekudala, kungenjalo bazakubuyiselwa imali yabo.

“Abachongwa bala mawonga abazukutshintsha futhi neevoti zabantu zizakuhlala zinjalo. Siyaxolisa ngale nyewe,” utshilo uGodlo.

Lityeli lesithathu kulo nyaka la mawonga emiswa. Ekuqaleni kwakuthiwe azakubanjwa ngomhla wamashumi amabini anesithoba kweyeDwarha, akwenzeka oko ze amiselwa umhla weshumi elinesithoba kweyeNkanga. Akakhange aqhube kweyeNkanga, emva koko amiselwa umhla weshumi kweyoMnga – umhla ophinde wahlehliswa.