Zishushu iingxoxo zomhlaba

Umbutho weeNkosi iContralesa kwisebe eliseMonti eMpuma Koloni, uvele gqathu uvakalisa uluvo lwawo kwingxoxo engomhlaba eqhubeka kweli.

Uluntu loMzantsi Afrika lunikwe ithuba lokuba lufake izimvo luxhasa okanye luchasa inguqu kumgaqosiseko ukuze kuthathwe umhlaba ngaphandle kwentlawulo.

Usihlalo walo mbutho eMonti uNkosi Mthuthuzeli Makinana uthi bazixhasa ngaphandle kweengxaki iinguqu kwisolotya lamashumi amabini anesihlanu lomgaqosiseko.

“Umhlaba ubaluleke kakhulu kwimpilo yethu, abantu baseAfrika bayazingca ngokuba ngabanikazi bomhlaba, ngoko siyazixhasa ezinguqu kweli solotya lamashumi amabini anesihlanu lomgaqosiseko,” uthethe watsho uMakinana.

Uhambisa athi kumele ukuba ubuyiswe umhlaba ubuyiselwa kubanikazi bawo.

“Ukusukela ngo1652 no1878, ziimfazwe ezilikhulu ezithe zaliwa ngabantu beli abebengabanikazi bomhlaba bekhusela umhlaba wabo kumaKoloniyali,” utsho uMakinana.

NgoMvulo ezi ngxoxo ziqale eMthatha, ngoLwesithathu zaqhutywa kuKomani, ngoLwesine zaqhutywa kumasipala waseBCM eMonti.

“Abanikazi bokuqala bomhlaba ngabantu besizwe sabaThwa namaXhosa kweli leMpuma Koloni, ngabo ke abangabanikazi balo mhlaba,” utshilo uMakinana.

Kwingxoxo ebiseMthatha, iKumkani ebambeleyo kwisizwe sabaThembu uAzenathi Dalindyebo, ngomlomo kaNkosi uZwelenqaba Mgudlwa, umemelela ukuba le Kumkani ibuyiselwe umhlaba wayo.

“Lo mhlaba sithetha ngawo usuka kulwandle lweIndian Ocean, ukuya eGqili, ukuya kumda wephondo laseKZN, ukuya kuma ngomlambo uMbhashe,” uthethe watsho uMgudlwa.

Uthi umhlaba wathathwa kwiKumkani neeNkosi nezizwe zabo, ngoko ke bamemelela ukuba ubuyiselwe kwakwiiNkosi.

USihlalo weKomiti ejongene nemihlaba kwiPalamente kazwelonke uJeff Nzimande, uthi emva kokuqukumbela olu vavanyozimvo, iPalamente iza kuhambela phambili nesi sigqibo.

Abantu beentlanga zonke kweli bathatha inxaxheba kwezi ngxoxo ngeenjongo zokuvakalisa izimvo zabo.

Umthetho iNative Land Act yonyaka ka1913 ngowona mthetho owathatha umhlaba ngokucacileyo kubantu abamnyama. Abantu abamnyama eMzantsi Afrika bakumhlaba ozipesenti ezisixhenxe kuphela, logama amashumi asibhozo anesithathu ephantsi kolawulo lwabantu abamhlophe.

Ingxelo yabakwaStats SA ithi linyuke ngokumangalisayo inani labantu abatsha abamhlophe abashiya eli besinge kumazwe angaphandle, ngeloyikisela okuza kwenzeka kwimihlaba yabantu abamhlophe.

Kwinyanga yeSilimela, ezi ngxoxo zijikeleze kwiphondo laseLimpopo, logama ekuqaleni kwale nyanga beziqhutywa eMpumalanga naseMntla Ntshona. Kwiveki ezayo kulindeleke ukuba kuviwe izimvo zoluntu eRhawutini naseNtshona Koloni.