Zithulele ntoni iiCawe zokwenyani?

Ziphi na iiRhabe, iiWesile, iZCC nezinye iicawe ezisisiseko kubuKrestu esakhula kubo kweli laseMzantsi Afrika? Bazifihle phi?

Zisuka phi ezi cawe zomoya zigcwele yonke indawo, zithembisa abantu bakuthi ubutyebi neminye nje imimangaliso?

Kudala sibukele le ntlungu yabantu bakuthi abadinga uncedo begcwalisa ezi cawe zomoya besenziswa izinto ezingaqhelekanga babe besengwa neemalana zabo zokugqibela ngaba befundisi bazo basuka kumazwe ngamazwe.

Kumane kusithi gqi imiboniso yabantu bakuthi betyiswa ingca, benyangwa izigulo, bambi bevuswa ekufeni. Xa uqaphela ezi cawe zigcwala zithi qhu.

Enye yezinto ezoyikisayo ngazo kukuba abantu abazihambayo baye bazicalule okanye bazibhekelise kwizinto nabantu ababekade behlobene nabo. Uve ukuba kwaintetho le ithi “halleluya!” okanye “Jesus is great!” qha, akusekho nto ibhadlileyo iphuma ngomlomo. Yonke into iphendulwa ngo “UThixo uza kuyilungisa!” Ude uzibuze ukuba inokuba bethu aba bantu bahamba ezi cawe bayathwetyulwa pha kuzo? Balaliswa iingqondo ngabula aba bantu bemilingo abenza ihipnosisi (ukulalisa ingqondo yomntu angaziva ukuba wenza ntoni)?

Nale komishini ejongene namalungelo eelwimi, inkolo nenkcubeko namasiko (CRL) kubonakala ngathi iyohluleka zezi cawe zoomavuk’ engceni noonontente; ezinabefundisi abenziwa izigwili ngamahlwempu.

Lukhona unyawo lwemfene kuyo yonke le nto yezi cawe kwaye sifikelele kwisigaba sokuba sithi “kwanele ngoku!” Maziphakame nazo iiRhabe, Wesile nezinye esizaziyo ukuba ziiCawe zokwenyani.

Makuhanjwe kuyokuvalwa ezi cawe okanye kushukuxwe umthetho othi awukwazi ukuvula icawe ungenazo izifundo zokuba ngumfundisi okanye ungabhalisanga kwiqumrhu leecawe.

Kufuneka ukuvula icawe ibe yinto efana nokuthengisa utywala; uqale ufumane iimpephamvume ngoku. Ukuba asenzi njalo ngokukhawuleza, baza kuphela abantu bakuthi. Sivele etyholweni, sisuke sangamathunzi wokusithelisa ubugqwangu.