Zivaliwe iinyoba eziphambili eMpuma Koloni

Ingxelo ekhutshwe lisebe elijongene nentlekele kuMasipala wesithili saseChris Hani, ithi kunyanzeleke ukuba zivalwe iinyoba eziphambili ezingqonge esi sithili ngenxa yokuwa kwekhephu.

Othethe egameni lalo Masipala uThobeka Mqamelo, uthi okona kubalulekileyo kukulumkisa abaqhubi abangenayo nabo baphuma ngezi ndlela besuka ngaseKomani.

“Inyoba iPenhoek phakathi kweKomani neMaletswai ivaliwe, inyoba iBoesman phakathi kweKomani iSterkstroom kwakunye neMolteno ivaliwe ngenxa yekhephu ngoko silumkisa abantu ukuba baqhube ngononophelo kwezo ndawo,” kucacisa uMqamelo.

Ingxelo yezanuse zezulu ekuqaleni kwalo nyaka ibithe akukho ngqele ingako ilindelekileyo kulo nyaka, oku kubonakele kwinyanga ephelileyo uCanzibe.

“Inyoba iLootsberg phakathi kweRafu nedolophu yaseMetele nayo ivaliwe ngenxa yekhephu eliwe endleleni nakwiintaba ezikufutshane,” uhambisa atsho uMqamelo.

Ukuwa kwekhephu kuthetha ukuba iindlela zijika zibe mtyibilizi oko kwenze ukuba iimoto zingakwazi kuhamba, maxa wambi iimoto ziyawa okanye zishiye indlela. Izandyondyo zemvula ezihlasele iMpuma Koloni zenze umonakalo eKariega, eGqeberha naseMonti.

Inkampani iSnowfall yenye yeenkampani eziphambili ukukhupha ingxelo malunga nokuwa kwekhephu kweli nakwimida equka ilizwe laseLesotho.

“Ezinye iindlela ezivaliweyo ziquka iWartberg phakathi kweRhafu neKaladokhwe, uvaliwe nohola wendlela uN10 phakathi kweMetele neRichmond yaseMntla Koloni.

“Amagosa ajongene nentlekele kwisithili saseChris Hani ahambele zonke iindawo ezixeliweyo, injongo kukunqanda ingxaki enokwenzeka ngenxa yokuwa kwekhephu elilindelekileyo,” kutsho uMqamelo.

Iphondo laseKZN lelinye elihlaselwe ngamandla zizandyondyo zemvula ezibangele ingxaki emandla ukusukela kwezintsuku zimbalwa zigqithileyo. Amafama wehabile nengqolowa kulindeleke ukuba afumane isivuno esihle ngenxa yemvula ewileyo.