Ziyangcwatywa iintsana eziphonculuke kunina zemka nomlambo!

Abazukulwana bakwaMmangweni eMqanduli abarhaxwe ngulo mlambo usemvakwabo uMbhashe, uKhayone (6) kwakunye nodadewabo uAqhamile (2). UMFANEKISO: KHULA COMMUNITY DEVELOPMENT PROJECT.

Ngamantombazanana amabini aselula ngokweminyaka uKhayone Mmangweni (6) kwakunye nodadewabo oza emva kwakhe uAqhamile (2) abazakube bebekwa kwikhaya labo lokugqibela kusasa ngomso uLwesihlanu emva kokubhubha kwabo nabathe baphonculuka kunina wabo uThandisiwe Akholiwe Mmangweni (28) ngethuba bewela umlambo omkhulu uMbhashe ngomhla we16 kwakule nyanga.

Ingxelo ithi, le nkosikazi ibibeleke emqolo omninci yabamba ngesandla omdala ngethuba bewela besiya kowabo kukho umcimbi kuMsikithi.

Umama wabantwana xa ebalisa uthi, kuqale kwaphonculuka lo umdala (6) xa ezama ukumhlangula wabe sele emkile emva kokuba etyibilikile naye umama wawa kwabe sele kuphonculuka lo usemqolo.

Uqhuba athi ukwazamile ukuhlangula omninci wamfunxa amanzi aphuma kodwa uthi wabe sele ejika umbala ebamnyama futhi sele ebhubhile. Omdala yena wabe eyokutshona esizibeni engasakwazi ukumhlangula.

ULusindiso Mmangweni (32) nongutata wabantwana encokola neli phephandaba, I’solezwe lesiXhosa, uthi oku kwenzeke kuye nonkosikazi wakhe liduma elingophiyo kwaye elingasoze liphole lula xa ejongile.

“Kona kona kubuhlungu kakhulu kokuba somelele kuba ngoku sele ingunkosikazi wam kuphela endishiyeke naye ebomini bam. Kukuba ndimnike inkxaso sijonge phambili kona akumnandanga,” utshilo uLusindiso

UKhayone (6) ubhaqwe emva kweveki etshonile kulo mlambo ebhaqwa ziindadi.

Abantwana baza kungcwatyelwa kwikhaya labo eKwenxura kuBhuka phakathi koMqanduli neXhora.

Abantu bezi lali bakufutshane kakhulu neelali zaseDutywa eziphesheya komlambo omkhulu uMbhashe nezibenzela lula ukuwela umlambo kunokukhwela imoto. Xa uhamba ngeenyawo uwela lo mlambo, awugqibi neyure ukuya kule lali kodwa xa ukhwele iba ziyure ezintathu njengoko ukhwela kathathu ukuze uyofika.

Umsunguli weKhula Community Development Project EC uPetros Majola notyelele kweli khaya kuBhuka eMqanduli, udlulise amazwi ovelwano kolu sapho ekwalucelisa nemithandazo ngeli xesha lobunzima.