Ziyekiwe ukutyiwa izinja eSouth Korea

Inyama yenja.

Ilizwe laseSouth Korea lelinye lamazwe ebekusityiwa izinja kulo ngokusemthethweni. NgoMvulo wale veki uRhulumente welizwe laseSouth Korea upasise umthetho owenza ukuba kubelityala ukutya izinja.

Kwiindawo ezithengisa ukutya nakumanye amaziko avelisa izinto ezityiwayo, inyama yenja ibithengiswa ngexabiso eSouth Korea.

Amazwe aquka iSouth Korea, Japan neTshayina ngamazwe aziwayo kwihlabathi ngokutya inyama yenja ngoku semthethweni.

Lo mthetho kulindeleke ukuba ukhusele ukukhula kwezinja zide zifikelele kwinqanaba lokuzifela. Kuthiwa izinja eSouth Korea bezisityiwa zikumanqanaba amathathu okukhula kwazo.

Ibisityiwa xa incinci ineentsuku ezimbalwa, ityiwa xa ibudala buphakathi, ize ityiwe sele indala ngokweemfuno zabathengi. Imibutho elwela amalungelo ezilwanyana eSouth Korea iyabhiyoza ngenxa yesi sigqibo sikaRhulumente ngelithi izinja zizakuphila ngaphandle kwengxaki yokugalelwa epanini.

Kwimiboniso yokutya eyenziwa minyaka le nguRhulumente waseThailand kweli loMzantsi Afrika, inyama yenja ibakhona, kwaye abathengi baxelelwa kwangoko ukuba yinyama yenja.

Inkangeleko yayo emehlweni ifana nenyama yegusha okunokwenza ukuba umthengi azibone ejijisana nesipheki senyama yenja. Nangona oku ikukukhusela izinja, kodwa kulindeleke ukuba abetheke ngamandla amashishini athengisa ukutya ngoku kodwa inyama yenja eSouth Korea.

Amashishini athengisa inyama yenja kwela lizwe kuthiwa ayithengisa ngeendlela ezininzi eziquka ukuyoja, isityu nokwenza isuphu eshushu ngayo.

Ukubetheka kwamashishini athengisa inyama yenja eSouth Korea kuzakuchaphazela ngamandla abo basebenza kumashishini athengisa le nyama.

Baqikelelwa kwizigidi abantu abaphila ngokuthengisa inyama yenja, kuquka nabo baqeshwe ngamashishini athengisa inyama yenja eSouth Korea.

Kwilizwe laseTshayina isathengiswa ngaphandle kwengxaki inyama yenja, kwaye bayayithanda abantu baseTshayina.

Amasiko nezithethe zamazwe ehlabathi abangela ukuba abantu bayibone ngeendlela ezahlukeneyo inyama yenja kwihlabathi. Kumazwe aseAfrika kunqabile kakhulu ukubona izilwanyana ezifana nezinja zisityiwa.

Kuthiwa amaTshayina ayazizingela izinja kweli leMpuma Koloni. Emva kokumiselwa kwalo mthetho, ziyakukhula ngaphandle kwengxaki izinja kwilizwe laseSouth Korea.