Zizakugilwa izigila-mkhuba eBhayi!

UYolande Faro osisikhulu samapolisa kamasipala waseNelson Mandela no-Athol Trollip usodolophu, bevula isitishi eBloemendal ngaseBethelsdorp

Ziza kuyibeleka ikrwempa izikrelemnqa namaqela
emigulukudu azinze kwiilokishi zabebala kwindawo ebizwa ngokuba yiBloemdaal
eBhayi, umasipala wale ndawo uvule isikhululo samapolisa kamasipala esibizwa
ngokuba yiMetro Police izolo.

Esi sikhululo kudizwe ukuba sizakumelwa
ngamagosa amalunga namashumi amahlanu amapolisa azakusebenza isigxina.

Kumsitho obubanjelwe kwibala eliphambi kwesi
sikhululo, usodolophu womasipala waseNelson Mandela, uAthol Trollip, uthe
iinjongo  zokumiselwa kwesikhululo
kule ndawo kungenxa yokuba iyindawo esisigqubu sezigila-mkhuba nooncanyelweni
abahlelele ukukhuthuza, ukubulala bezintyintye ngeziyobisi notywala.

“Kwintlanganiso esasinayo nabahlali mva
nje, basichazela ukuba baphila ubomi bentshontsho ngenxa yokudubulana kootsotsi, bezichaza besithi baphepha-phepha iimbumbulu imini nobusuku.  Size apha ukuza kuphazamisana nobundlobongela,
baza kuyibek’apha ityiwe ngamantshontsho oonqevu, kuzakwaziwana,”  utshilo
uSodolophu.

UTrollip uthe iBloemendal yenye yeendawo
ezingundaba-mlonyeni kwicala lobundlobongela nobundladiya, esithi ukungakwazi
ukuziphatha nokundywalaza yenye yezinto ekuzakuqutyiswana nazo, ebala imilo yasemakhaya njengenye yezinto eziqhubekayo.

Otsala iintambo kweli sebe lesipolisa sikamasipala,  uYolande Faro,  uthe la mapolisa azakusebenzisana namapolisa
asebenza phantsi korhulumente iSouth African Police Service (SAPS).

Uthe
umsebenzi wawo awuzokuxhomekeka kwimiyalelo yaloo mapolisa, kodwa azakuziqambela
umsebenzi ngokubona izidingo zokhuseleko labahlali nabantwana.

“Bazakusetsha bathathe, bazakumisa iimoto
besetsha iziyobisi, utywala, bekhupha ecaleni ezo ziqhutywa ngabangena zilayisenisi. 
Akuzokukhethwa phela emasini,” uthethe watsho.

Ongumhlali kule lokishi uJames Tamboer, uthe
baziva bechulumancile kukumiselwa kwesi sikhululo esithi bazakutsho
baphumle.

Uthe kudala oonqevu babesebenza ngobusuku ngoku basebenza nasemini.