Zizakunciphisa ukudlwengulwa izindlu zangasese

Usekela mphathiswa wesebe logutyulo lwelindle namanzi uPam Tshwete kunye noceba waseNdlovini kumasipala iNdlambe uThembani Mazana benikezela ngezindlu zangasese kubahlali. Umfanekiso: Buziwe Nocuze

Zinikezelwe ngokusesikweni kubanikazi bazo izindlu
zangasese kwindawo yaseNdlovini ePort Alfred, 
kumsitho obukwibala lezemidlalo lale lokishi.

Usekela mphathiswa wamanzi nogutyulo lwelindle uPam
Tshwete ukhululele abahlali ezizindlu zangasese, nangona besekulithuba bezisebenzisa.

Zingaphezulu kwewaka izindlu zangasese esele
zakhiwe, kumsebenzi oqalwe kwinyanga yoMsintsi nyakenye, ukuya kweyoKwindla kulo nyaka.

OkaTshwete uthe, nangona abantu bemgxeka
urhulumente, usathe gqolo ukubonakalisa inkathalo ngokuzisa iinkonzo eluntwini.

Uqhube wathi, “Abantu basoloko begxeka kunjalonje
bade balibale ukuncoma xa urhulumente sele ezise iinkonzo.”

Ukhuthaze abantu bale ndawo ukuba bazigcine
zikumgangatho ophezulu, zicocekile ezo zindlu, kwaye bangafaki zinto
ezizakuzenza zonakale ekuhambeni kwexesha.

“Kufuneka abazali bathethe nabantwana ngezinto
ekungafanelanga zifakwe kwizindlu zangasese, kwaye nezikhuseli zabasetyhini mazingafakwa
kuba ziyazonakalisa,” uqhube watsho uTshwete.

Ukwathe uluntu malingamoshi amanzi kuba elo Mzantsi
Afrika lijongene nengxaki yokunqongophala kwamanzi. “Zonke izinto
ezenziwayo zidinga amanzi yilo nto kubalulekile sijonge indlela esiwasebenzisa
ngayo kuba nezibhedlele zidinga amanzi naxa kuzokwenziwa utyando,” utshilo.

Uqhube wathi, ukwakhiwa kwezindlu zangasese
kunciphisa ukudlwengulwa kwabasetyhini, xa beyokuzikhulula ematyholweni.

“Sisebenza ngokukhulu ukuzimisela ukuqinisekisa
ukuba akukho bantu basasebenzisa amatyholo ukuzikhulula kwaye sikholelwa ukuba
lingehla nezinga lokudlwengulwa kwabantwana nabasetyhini,” utsho uTshwete.

Omnye wabahlali bale ndawo uvumelene noku esithi, “Siyabulela
kuba izindlu zangasese ebesizisebenzisa beziyingozi, ngakumbi ebantwaneni, kwaye
siyathembisa ukuba sizakuziphatha kakuhle.”

Isithethi sikamasipala waseNdlambe uKhululekile
Mbolekwa uthe, “Asikagqibi zikhona ezinye esizakuzakha, ezi selezigqityiwe nguPhase One, sizakuqala uPhase Two kungekudala, ukuqinisekisa ukuba
akukho mntu usasokola ukuzikhulula.”