Ziziyobisi ezilawula ulutsha

Ukulwa kwanokunqanda ulwaphulo-mthetho ayiloxanduva lwamapolisa kuphela, luxanduva lomntu wonke.

Oku kudizwe ngusekela mphathiswa wamapolisa kuzwelonke uMaggie Sotyu kwisikhululo samapolisa ase-NU 1 eMdantsane izolo ngethuba bekuqosheliswa iintsuku elizishumi elinesithandathu zokuthi phantsi ngokuphatha gadalala abantwana kwakunye namanina.

USotyu ugxeka ukusetyenziswa gwenxa kweziyobisi nathi likhubalo lokugwintwa kwabantu: “Owona ndoqo kwanonobangela okhokelisa ekugwintweni kabuhlungu kanje kwamantombazana kwakunye nabantu abadala bengenzanganto ziziyobisi kwanotywala nezikwizinga eliphezulu ekusetyenzisweni gwenxa lulutsha.” utshilo uSotyu.

Uthi enye yezinto ebenze baqoshelisa olu suku eMdantsane kungokuba iMdantsane yenye yeelokishi enezinga eliphezulu lokudlwengulwa kwabantu abadala kwakunye neentsana, nathi ngamaxesha amaninzi abenzi bobubi bakwalapha ekuhlaleni. Uthi intsebenziswano iyakuba yeyona nto inokuze ibesisisombululo kulwaphulo mthetho, angafihlwa amabibi luchazwe kumapolisa ulwaphulo mthetho.

Othethela iqonga lamapolisa lasekuhlaleni iCPF kwisikhululo samapolisa iVulindlela eMdantsane uNozintombi Hontothi, naye ukhale ngentsebenziswano esithi abahlali, abazali mabathethe nabantwana babo, umzali amazi umntwana amnike uthando, watsho esithi uthando ayikokumnika mali, yinxaso kulo nto umntwwana intle ayenzayo.