Zokwana: UYesu yimveliso yeshishini lezolimo

UMphathiswa wezoLimo, amaHlathi kwanezoLobo uSenzeni Zokwana, kumsitho wokuwonga amakhosikazi akwishishini lezolimo obubanjelwe eICC eMonti Umfoti: Bheki Radebe

UYesu wazalelwa esitalini samahashe, kwankqu nokudalwa komfuziselo womntu ngokoAdam noEfa, kwenzekela egadini.


Oku kuthethwe nguMphathiswa wezoLimo, amaHlathi kwanezoLobo uSenzeni Zokwana kumsitho wokuwonga amakhosikazi akwishishini lezolimo obubanjelwe eICC eMonti ngokuhlwa kwangoLwesine.

La mawonga alandela amawonga afana nqwa nala, abebanjwe ngamaphondo kuqatshelwa igalelo lamakhosikazi kwishishini lezolimo.

UZokwana uthi ngaphandle kwezolimo, uluntu kwihlabathi jikelele lungalambatha. “Ulimo ngundoqo woluntu, ngaphandle kokulima asokuze silifeze idabi lokulwa nendlala eluntwini. Ukuba sikhumbula kakuhle kwiziBhalo eziNgcwele, sakuqaphela ukuba noYesu (Krestu) akazange azalelwe ehotele. UYesu wazalelwa esitalini samahashe. Isitali samahashe ke sisixhobo sabalimi. Nomfuziselo wokudalwa komntu wenzekela egadini, ukuba sikhumbula kakuhle ibali likaAdam noEfa,” utshilo uZokwana.

UZokwana uthi umakulinganwe ngokwesini emisebenzini, kungenzeka xa kubandakanywa amakhosikazi kwezolimo. Uthi amakhosikazi afanele ukuba anikwa umhlaba kwanezixhobo ukuze avelise ukutya.

UZokwana uthi amakhosikazi kudala enazo izakhono zokulima, watsho ebalula ngethuba uninzi lwamadoda ezilalini lwalusebenza emigodini, esithi yayingamakhosikazi ashiyeka namasimi.

Kulo msitho, elona wonga likhulu lizuzwe nguPortia Mngomezulu weemveliso zokulungiswa kolusu ezibizwa iPortia M. UMngomezulu usebenzisa i-oli yomthi weMarula ukwenza ezi mveliso. 

Ezi mveliso zithengiswa koobhazabhaza beevenkile abafana nePick n Pay, Spar, Shoprite, Checkers, Game noClicks. Ngaphandle kokuthumela kwaba bhazabhaza, uMngomezulu ukwathumela iimveliso zakhe eSwazini, Namibia, Botswana naseZambia.

Kwiphondo laseMpuma Koloni, mabini amakhosikazi aphumeleleyo kula mawonga. La makhosikazi nguNoluthando Mbilase weGreenwood Citrus Farm ophumelele kwibakala losomashishini otshatsheleyo kwicandelo lokuthunyelwa kwemveliso kumazwe angaphandle, kwanoNosiphiwo Makhaphela umfuyi kwinkampani iSobanjwa Ziinkwenkwezi ophumelele kwibakala losomashishini omncinane.