Zola Skweyiya (1942-2018)

Zola Skweyiya

IGQALA leANC uGqirha Zola Skweyiya ubhubhele esibhedlele izolo, emva kwengulo ebimbambe ithutyana.

Ebeneminyaka engamashumi asixhenxe anesihlanu (75).

USkweyiya, ozalelwe kwidolophu iSimon’s Town kufuphi naseKapa, wayenguMphathiswa wesebe loPhuhliso loLuntu phakathi konyaka ka1999 ukuya ku2009.

Ngonyaka ka1994, phantsi kolawulo lowayesakuba nguMongameli weli uNelson Mandela, uSkweyiya wachongwa njengoMphathiswa weeNkonzo zoLuntu noLawulo.

USkweyiya, uzibandakanye neANC ngonyaka ka1956, waya elubhacweni ngo1963, kumazwe afana neZambia neTanzania.

Amabanga akhe aphantsi uwenzele eBhayi naseKapa, ze wayokuphumelela ibanga leshumi eLovedale eDikeni ngo1960. Wafumana isidanga kwezomthetho kwiYunivesithi iLeipzig eJamani ngo1978.

“Sithulela umnqwazi eli gorha, ochithe ubomi bakhe kwinkonzo yesizwe wakwenza oko ngokugqibeleleyo, ethanda abantu kwanombutho wakhe,” utshilo uPule Mabe, osisithethi seANC kuzwelonke.

Amalungiselelo omngcwabo ebengekabhengezwa ngethuba sibhala