Zuma: Ndifundiseni, andizange ndaya esikolweni!

Obesakuba nguMongameli weli uJacob Zuma

Obesakuba nguMongameli weli loMzantsi Afrika uJacob Zuma ukhwele ezehlela kwabo bathi kukho urhwaphilizo olugqithise de lakwinqanaba yokubanjwa ngobhongwana (state capture) kombuso kweli, esithi ayikho into enjalo.


Ethetha nabafundi kwanamalungu ombutho iSASCO kwiYunivesithi iWalter Sisulu eMthatha ngoLwesithathu, uZuma uthe umntu othi kukho ukubanjwa ngobhongwana kombuso kweli lizwe, wenza nje intetho yokunonga iminqweno yakhe.


“Ndibanengxaki xa sicinga ukuba sisengxakini kodwa akunjalo. Inokuba niyasazi isiNgesi, mna andisazi. Yintoni umbuso? Mandiniphendulele! Umbuso wenziwa ziintsika ezintathu eziyipalamente, ezomthetho kwanekhabhinethi. Lo nto ke ngumbuso.


“Ukuba kunjalo ke yintoni ukubanjwa ngobhongwana kombuso (state capture)? Yinyani leyo? Sinekomishini ephanda ngokubanjwa ngobhongwana kombuso? Ingaba umbuso ubanjwe ngobhongwana?” kubuza uZuma.


“Andiphikisani namntu, kodwa andiqondi ukuba kukho umbuso obanjwe ngobhongwana. Ingaba ipalamente ibanjwe ngobhongwana? Ingaba ezomthetho zibanjwe ngobhongwana? Ayikho into enjalo. 


“Yintetho nje yopolitiko eyilwe ukufezekiswa kweminqweno yabathile. Mhlawumbi ke mandithi ndifundiseni, andizange ndaya esikolweni,” utshilo uZuma.


Ethetha ngemfundo yasimahla yaseyunivesithi awayibhengeza kusuku phambi kokubanjwa kwenkomfa yeANC eNasrec nyakenye, uZuma uthe lo ngumba osondele kakhulu kwintliziyo yakhe kwaye unochulumanco kuba ulutsha luza kuzuza izakhono eziyintsika kulwakhiwo lwesizwe.