Ayithembekanga imibutho ephikisayo

Imibutho ephikisayo kweli ayinikithemba kuqala nje ukumiselwa korhulumente wendibanisela. Sele zibonakala kuqalwa iimpawu zokuba kuzakuqhuma uthuli kule minyaka mihlanu izayo.

UMongameli weIFP uVelenkosini Hlabisa kwinkomfa noonondaba ukubeke kwacaca ukuba akukhange kubelula ukubamba intlanganiso nombutho weMK Party kaJacob Zuma.

“Igqiza leIFP lilinde iiyure ezimbini zonke engafiki la madoda weMK Party, emva kokuba sihambile kwindawo ebesizakudibana kuyo abuye asitsalela umnxeba ecela enye intlanganiso,” kutsho uHlabisa.

Ukungazithembi okubonakaliswe ziinkokheli zemibutho ephikisayo kubonisa ngaphandle kwamathandabuzo ukuba kuzakuba ingxaki kolu lawulo luzakungena.

Inkokheli yeUDM uBantu Holomisa ukhalazela ukungamenywa kwabo kwiingxoxo zokumiselwa koRhulumente wendibanisela.

Ezi zikhalazo zixela ukungavuthwa okanye ukungagqibeleli komgangatho wezopolitiko ingakumbi kwimibutho ephikisayo yeli. Kumazwe amaninzi kwihlabathi kulawulwa ngendibanisela efana nale izanywa ukumiswa nguRhulumente woMzantsi Afrika.

Oku kwenzeka ngaphandle kwengxaki ngenxa yokuba imibutho neenkokheli zopolitiko sele kukudala ziqhuba kwimeko yolawulo lesininzi.

Kuthathe ixesha ukuba kufikelelwe ezigqibeni ngenxa yokungathobelani ngenxa yokwahlukana kwezimvo neembono zopolitiko.

Imibutho efana neMK Party kaZuma ifumene iivoti ezininzi iqala ukungena kwezopolitiko, kodwa bayasilela ukuhlonipha iivoti zabantu.

Kutshanje, inkokheli ye-Economic Freedom Fighters (EFF) uJulius Malema igrogrise ngokuphuma kwintsebenziswano abanayo kuMasipala waseRhawutini.

Bakhalazela iinguqu ezenziweyo zokutshintshwa kwenkokheli yalo mbutho we-EFF, konke oku kuchaza ukuba ngaphandle kwamathandabuzo kufuneka ekhulile la madoda kwezopolitiko.

Iziganeko zokuphihlika kwentsebenziswano kooMasipala kwenza ukuba singabinathemba lokuba le mibutho izakuqhuba kakuhle.

Imibutho ephikisayo ibinalo ithuba lokuba idibane yodwa yenze uRhulumente kwiindawo abafumene kuzo iivoti, kodwa basilele ukwenza oko.

Amanani abawafumeneyo kunyulo kubonisa ukuba kusafuneka benze ngamandla ukuqinisekisa ukuba uyaphuma umbutho olawulayo kungene omnye kubo okanye indibanisela.

Baphikisene ngezihlalo bengekaqali kuba abanye kubo baye sele bezixelela ngezihlalo ezingcono kunezo banokuzifumana ngokwezivumelwano zabo. Le mpikiswano ibonisa ngokucacileyo ukuba kusafuneka ikhulile imibutho ephikisayo okanye iinkokheli zayo.