Iincwadi eziya kuMhleli

Mhleli, ndinombuzo othi kutheni le nto uThixo soloko simbona ukusebenza kwakhe kuthi, ngoku.

Ngemisebenzi yesinye isizwe kanti thina, sawuthetha nini ngathi. Kaloku nathi besiphantsi kwengcinezelo, kodwa xa kuthethwa ngokusebenza kwamandla akhe kuthethwa kujoliswe kweso sizwe.

Kanti soze sithethe nini na ngokusebenza kwakhe kuthi? Nathi njengoko besicinezelwe noko ngoku nathi amehlo engqondo make siwajongise nalapha kuthi bantu besizwe esasicinezelwe naso.

Futhi nathi sineenkokheli awazisebenzisayo nakuthi uMdali, kungani singenawuthetha ngazo nje? Xa sikwazi ukuthetha ngezesinye isizwe?

– Amos Mbotshwa,

Shukunxa.A-A Qumbu.