ISIFO SAMATHAMBO

Anelisa Thengimfene nomfundi weendaba kwiNewzroom Afrika, uNoxolo Grootboom.

Umbhali: Anelisa Thengimfene

Yimpehl’ ekrekreth’ amalungu!

Urhuxesh’ ogedl’ ethe tyum!

Urhubuluza njengamathunz’ awubonwa!

Ugqugqis’ amalung’ uthe cwaka!

Unyib’ amandla nobukhaliph’ emntwini!

Ugqub’ embindini wethambo!

Uqingq’ umzimb’ odakumbileyo.

Oqhanwe ngamahlaba neentlungu.

Inyathelo ngalinye yimfazwe kuwe!

Wombath’ ingcwangu okwendlala.

Lidumbe libesisiqhekev’ ixhoba!

Ngenj’ ixukuxa de anab’ amathunzi,

Udal’ izabatha nemigib’ emntwini!

Amalungu ebefudul’ eyimvoc’ ukuthamba,

Aqhan’ okwenkukhw’ enombathalala.

Kub’ ivangeli yakho ngumtyangamp’ ongenasiphelo.

Idyush’ imini nobusuku.

Izandl’ ebezityibilika kwipiyano,

Ziqhan’ inga zineqabaka.

Amadol’ ebefudul’ ukuphaphathek’ ebaleka.

Abhityiz’ okomnt’ onengevane!

Bazindind’ abezonyango,

Ichiz’ elikuchilayo kumfuliba kulo!

Abuy’ ephaca kumrhawul’ amaxhwele!

Iyoyisw’ imitofiyela yile ngxubakaxaka!

Inen’ ukhohlakele sifo ndini!