Kufunwa izimvo zakho malunga nokusetyenziwa kweelwimi

IKOMITI yesebe lezemidlalo, ulonwabo, ubugcisa nenkcubeko kwiNdlu yoWiso-Mthetho eMpuma Koloni izakubamba iindibano zoluntu kwiphondo liphela ngenjongo zokuva izimvo malunga nomthetho oyilwayo wokusetyenziswa kweelwimi eMpuma Koloni.

Lo mthetho, xa sele uphunyeziwe, uzakunika uxanduva iphondo leMpuma Koloni ukuba ijonge indlela ezisetyenziswa ngayo iilwimi zeli phondo. Ezilwimi sisiXhosa, isiSotho, isiNgesi nesiBhulu.

Eyona njongo yalomthetho kukuvula umtyhi wokumisilelwa kwecandelo lezelwimi ephondweni (Provincial Language Unit) ezakubangela ukuba amasebe namaqumrhu karhulumente kweli phondo azeke mzekweni amilisele amacandelo eelwimi.

 Amaxwebhu alomthetho ayafumaneka kwiwebhusayithi yeNdlu yoWiso-Mthetho (www.ecleg.gov.za). Iindawo zokubambela iindibano zihlelwe ngolu hlobo:

 

                                                          Group 1: Alfred Nzo

DATE

TOWN

VENUE

TIME

30 August 2016

Matatiele

Matatiele Town Hall

10h00

31 August 2016

Maxesibeni (Mt Ayliff)

Alfred Nzo

Group 2: Port Elizabeth

30 August 2016

Uitenhage

Basie Madlakane Hall

10h00

31 August 2016

Port Elizabeth

Nangoza Jebe Hall

Group 3: Joe Gqabi

30 August 2016

Sterkspruit

Bhunga Hall

10h00

31 August 2016

Burgersdorp

Rugby Hall

Group 4: Buffalo City

30 August 2016

East London

Cambridge Hall

10h00

31 August 2016

King William’s Town

Shornvielle Hal

Group 5: Cacadu

30 August 2016

Graafreinet

Graafreinet Town Hall

10h00

31 August 2016

Humansdorp

Club House

Group 6: Chris Hani

30 August 2016

Cofimvaba

Cofimvaba Town Hall

10h00

31 August 2016

Queenstown

Indoor Sport Centre

Group 7: OR Tambo

30 August 2016

Qumbu / Tsolo

Tsolo Town Hall

10h00

31 August 2016

Mthatha

Mthatha Town Hall

Group 8: Amathole

30 August 2016

Idutywa

Idutywa Town Hall

10h00

31 August 2016

Alice

Alice Town Hall