Nam ndiyindoda!

Ithi le ngwevu kum ngenye imini mhla yandikrweca egxeni, ithi zamela ukuba lungaze lubekho usuku empilweni yakho, apho uyakuze uxelele umntu okanye abantu okanye ubacacisele ukuba nawe uyindoda. Le ngwevu iqhuba ithi kum oku amaxesha amaninzi kudla ngokukhanya kwesiphako okanye ihambo yalowo uye athethe oko ubani kuye kumshiye noxanduva lokuzama ukolula ibatha okanye impazamo leyo iveze intloko yehlazo empilweni yakhe.

Oku ke oko kwahlalayo kum kwaya kwakhanyisa ukuba ubudoda obu yindlela esulungekileyo othi lowo uyindoda ubomi bakhe abuqoqoshe kwaye abufinyeze ngayo.

Ukususwa ebukhwenkweni usiwe ebudodeni kufana nqwa nokuvuthululwa kwamagqabi omileyo okanye ambatshileyo, oku ke kwenzelwa ukuba lawo aluhlaza yaka ibe ngawo ke athi asale ekhanya, ekwakhwaphe neziqhamo ezinobuncwane nesivuno esivuyisayo, kube ke oko kubhengeza kwaye kukwazoba imisebenzi nobuhle bobudoda.

Kwabo ke bankolelo yabo ingagungqiyo apho bakholelwa ukuba ulwaluko olu yinqwelo okanye ke yindlela athi ubani anyathele okanye ahambe ngayo ukuwelela kwelacala lobudoda.

Ewe ke kwamanye amakhaya le yona inkolelo okanye ingcamango iye isithwe ke zizinto ezithile de bangayingqali nokuyingqala oku.

Bambi ke kula maxesha siphila kuwo bathi bakulozela ze basezele isidima okanye ukumbatsha nendlela isiko eliqhutywa ngayo ngabathile, bathathe isigqibo sokuzikhwebula ekwaluseni, asiyo nto nje incinci yokwenza ikwekwe ibe yindoda, lo ngumcimbi ontsokothe kwaye onzulu kakhulu kwabo bawazi bawuncanca ncakasi. Bona ke abanye babo abagungqiswa kwanto kuloo nkolelo ekudala yabakho ingakumbi kwisizwe samaXhosa.

Amanye amaxhego namaxhegokazi asixabise ngexabiso elixhomileyo isiXhosa, basuke bajonge ecaleni kude lee xa kufikelwa kulo mcimbi, babe bebonakala ke phofu apha kubo ebusweni ukuba abaxolanga bekwakhalaza phofu ngamazwi athambileyo ngendlela ezinye zezinto ezatshintsha ngayo ngenxa yokunyawuka kwamaxesha nokutshintsha kwentlalo yabantu jikelele.

Kunzima ke nokuba ungabagxeka abo bangaginyi ncam nabo bakhwaza de kuhlupheke iintliziyo kuba kaloku nabo oo ‘Nam ndiyindoda’ bayakhonya kwaye bayathanda ukufuna ulawula nokuphatha imicimbi, eminye ubone ukuba mikhulu kakhulu kunabo kwaye ke nezilimela zabo ziyakhasa ukuba abanye banazo phofu kwazilimela ezo.

Kazi kulula kangakanani na ukubuyela eMbo?

Kude kudala inkwenkwe yayiqala ngokusebenza oku yenzela ukuqwebela ulwaluko lwayo.

Kwaye kwakungoluki usana okanye imveku esateketiswayo tu kwaphela, kwakusoluka iqina lenkwenkwe.

Kude kudala ubomi nokuphila kwethu kungekambatshi de buthimlise ngale ndlela ikhonyulukisayo, inkwenkwe ibingolukeli usapho okanye ikhaya lalo koko ibiliqhayiya nomsebenzi welali okanye ilokishi de ifikelele ekuyalweni kwayo.

Iziyalo bezihamba nendoda kumnyama kukhanya njengesithunzi sayo.

Ngenxa yoko ke kwakunye nezinye izizathu, bekungekho nto inyanzelisa ukuba indoda izixele ukuba iyindoda.

Kodwa ngoku kwabanye ungafika isinqe sebhulukhwe sileqa emadolweni phofu sifunzele emaqatheni apho sifunzele khona. Ngoku ngamanye amaxesha kuvele nje kungohluleki ukuba kanye kanye ngubani ongubani kanye kanye.

Ndiyoyika mfundi wam kodwa ndivumele nditsho kuwe ukuba ‘Nam ndiyiyo indoda’ okanye ke phuhlileyo ‘ Nam ndiyindoda!’