Ndoda nqandeka, bopheka okomtya!!

UZodumo Noxolo Nxumalo yimbongi yosiba. Umfanekiso: Uthunyelwe

Umbhali: Zodumo Noxolo Nxumalo

Ndipheth’ umonwabisi unxunguphalo,

Ndipheth’ uthando iinzingo neenkxwaleko,

Ndipheth’ iinzonzobila zemiwonyo abatshabalalisi belizwe,

Imisontw’ enyiki nyiki ababulali benene,

Bendinenz’ amanene okwenene inene,

Bendiba ningabakhuseli benene kanene,

Kanti niziingonyama zenene ndinibone kumabhinq’ okwenene naku Uyinene,

Ngqondo neentliziyo zenu zigcwel’ iintiyo,

Ngqondw’iigcweli mfumba,

Ntliziyo zenu zigcwel’ iinzondo,

Zandla zenu zixhaph’ igazi,

Ndlebe zenu rhoqo zinkentez’ izikhalo,

Amanenekazi akhala ecela uxolo engenatyala,

Ingaba ubuntombi obu lityala?

Xa kunjalo mawavalelwe kwesimnyama onk’amabhinqa,

Ndoda nqandeka okomtya bopheka,

Ndoda nqandeka awunja yonikhonkotha konke,

Lo nto amadoda awaqiqi ebuchotsheni kway’ achatshazelwe lithontsi,

Anizalanga na zinto ndini?

Anizalwa na zindlavini ndini?

Le nto umhla nezolo amanenekazi ekhal’ esezolo,

Bekuk’ dala ngoko sicel’ iinzolo kungenjalo mayibuy’ intambo siyek’ ezezolo,

Kungenjalo sobulaw’ umhla nezolo,

Ndoda nqandeka ungaphum’ iizithuba,

Oodade bethu ubavalel’amathuba,

Iintliziyo zabo ziding’ uthungwa,

Emoyeni bading’ umathunga,

Ndoda nqandeka ilizwe liyatshabalala ngex’ abafazi betshaba,

Ngxeeee… kuni madod’ okwenene ntonje ndibhidwa ngala mamene mene,

Ndoda nqandeka,

Zandla lawuleka,

Ngqondo qiqa,

NDODA NQANDEKA.