Uhlalutyo: Akulahlwa mbeleko ngakufelwa

Zukiswa Pakama umbhali.

Eli bali lolu sapho lwaseNdlovini eKapa liqala kabuhlungu kakhulu. UNtando Mlonji onguyise kaMava noSinomtha, onguye nomyeni kaThandaza Mlonji ugulela ingcwaba. Oogqirha bawazame onke amatiletile kodwa endaweni yokuba abe ngcono, isimo sakhe siya sisiba sibi nangakumbi. Uhlutshwa sisifo somhlaza womongo wamathambo.

Baye bathi bakulikhupha litsole oogqirha elithi sele kukufutshane phambili kwaye akukho nto abanokuyenza ngesimo sikaNtando, uThandaza athathe isigqibo sokuba uza kumonga ngokwakhe ekhayeni. Eneneni asikuko nokuba kwakukho nto yimbi awayengayenza, kaloku nemali yokugcina uNtando esibhedlele ebesele engenayo ngokuba kaloku belisele lilide ithuba egulela ingcwaba.

Yibeke ecaleni ke leyo okwangoku, uMava olizibulo lolu sapho waye wakhetha ukuzimanya neqela loonqevu engekaguli uyise. Uthe esekuloo nquleqhu yokugil’ imikhuba wagagana nengalo yomthetho. UNtando nowakwakhe bachithe intywenka yemali emagqwetheni ethembeni lokuba uMava angaphuncula kuloo ngalo, kodwa babuya nelize. UMava liye lamlahla ityala, kwabe kufanelekile ke phofu, kakade iintolongo zakhelwe imigewu efana naye. Waye wathiwa nka ngeminyaka elishumi ePollsmoor.

Indlela umbhali ayicacisa ngayo ingulo kaNtando ayifuni nkenenkene. Ukuba ndingamana ndicaphula encwadini xa ndifika kule ndawo hleze ungabi sayifunda incwadi ukuba uethe-ethe ke phofu. Mandithi nje, njengoko esitsho naye umbhali encwadini, ithe ifika imini yokuba alandulele eli uJola wabe sele “engamathambo agqunywe ngofele.” Noxa ungekhe uyolelwe xa usiva isimo sikaNtando ngeentsuku zakhe zokugqibela, ndiyasincoma isiphiwo sombhali sokuzoba ngamagama. Ngelingeni ke kodwa uye ade alandulele eli uNtando sele kude kwafika noZinziswa udade wabo eze kuncedisa uThandaza ekongeni umnakwabo.

Xa ndifika kwesi sithuba mandikhe ndithethe ngosingaye, uSinomtha Mlonji onguntondo wolu sapho. Le nzwakazi yakwaNgwanya isafunda ibanga lethoba. Ngumntwana onesiphiwo esimangalisayo sokucula ngeyona ndlela iyolisayo. Asikuko nokuba uzibalula ngelizwi kuphela, koko udlala nekatala. Emncinci enjalo sele eyindumasi, uman’ eviwa kwisikhululo sikanomathotholo sengingqi ecula ekhalisa naloo katala. Uman’ emenywa nakwimisitho ethile ukuba aye kucula atsho afumane nemalana yokuncedisa unina ngezintoyinto zekhaya.

Umntwana omncinci kangaka obukele uyise ephela phambi kwamehlo akhe ekhukhweni lokufa, onomnakwabo osentolongweni nonina osokolayo, kungangcono kakhulu ukuba angaba nomhlobo wenene, kodwa nakwelo cala uyalambatha. “Umhlobo” wakhe ogama linguGqiyazana Somi ngumhlobo ongengomhlobo. Njengokuba uSinomtha ehlwempuza ematyotyombeni nje, uGqiyazana yena unonina osisinhanha, uhlala kwipomakazi, utya ubomi ngemela nefolokhwe. Le katala uSinomtha ayidlalayo xa ecula yekaGqiyazana int’ ekunayo yena akakwazi kuyisebenzisa.

Xa ndisithi akakwazi kuyisebenzisa ndithetha ukuba akakwazi kuyisebenzisa ngale ndlela kulindelwe ukuba ubani ayisebenzise ngayo ikatala. Uyakwazi ukuyisebenzisa xa efuna uSinomtha amenzele umsebenzi wesikolo, engayikhalisi ke phofu. Indlela ayisebenzisa ngayo yeyokuthenga uSinomtha ngayo ukuze amenzele umsebenzi wesikolo nje kuphela. Akamboleki kuba bengabahlobo. Kaloku intombi le yakwaSomi yidizili ezifundweni zesikolo, itsala kade mpela, kumnyama ebhodini. USinomtha ke yena uyachwebeleza esikolweni, akanasifundo sitheni, zonke uzibhula ngentonga.

Kuye kuthi akuba elandulele eli uyise kaSinomtha kufuneke ukuba ancedise unina nodade boyise xa kulungiselelwa umhla womngcwabo. Kodwa kuye kuthi kuseyiloo nto abe uGqiyazana efuna uSinomtha amenzele umsebenzi wesikolo njengesiqhelo, nto leyo angenakho ukuyenza. Uye athi uGqiyazana sele emthembisile uSinomtha ukuba uza kumboleka ikatala mhla ngomngcwabo ukuze akhaphe uyise ngengoma, kodwa angasifezekisi eso sithembiso. Ngaphaya koko, angayi kwakuloo mngcwabo kayise “womhlobo” wakhe, babe phofu beyile abanye abantwana besikolo abafunda noGqiyazana noSinomtha.

Noxa uSinomtha waye wacula kamnandi ngelizwi lakhe lingakhatshwa yikatala kuloo mngcwabo, waye wathatha isigqibo sokuba akasayi kuze aphinde aboleke ikatala kaGqiyazana nokuba sele kumnyam’ entla. Kodwa ngenxa yendlela awayecule kamnandi ngayo ngaloo mini, waye wamenywa kwingqungquthela yoogqirha abaphanda ngesifo somhlaza esiya sasibulele uyise.

Njengomntu owaziwa enekatala, kwisimemo kwaye kwathiwa aze afike acule ngekatala “yakhe” njengesiqhelo. Njengokuba uSinomtha engasayi kuze aphinde aboleke ikatala kaGqiyazana, yinto aza kuyithini le? Ukufika kukayisemncinci ogama linguThando noliwele noNtando kutshintsha yonke into ebomini bale ntwazana nakusapho lakwaMlonji. Ibali ebeliqale kabuhlungu liye liphele kamnandi. Andingethandi ukuba lo mbhali angakhupha omnye umqulu ndingayiva loo nto.

Umhlalutyi nguLihle Sokapase wakwaNgqa Phambili Publishing. Ukwanguye nomhleli kwaSoluncwadi (www.soluncwadi.co.za).