Ungangeni Andinxibanga

Simphiwe Nolutshungu

Umntu uyakwazi ukukhaliswa luvuyo, kodwa ke maxa wambi ukhe akhaliswe nabubuhlungu, xa ubani ekhala kabuhlungu kubakho into eye isike kabuhlungu kulowo umameleyo okanye usivayo isikhalo salowo wembethwe yingxaki ethile, evuselela isikhalo esikhatshwa nasisingqala

Isikhalo ngasinye sineengcambu ezilinywe emazantsi omphefumlo womntu wonke, ovuyayo okanye onwabileyo, kuyafana. Ngumphefumlo oye usengeke.

Oku ke kuye kukhatshwe naziinyembezi ezinqumleza umbombo kulowo usengxakini.

Akubimnandi xa sifunda emaphepheni okanye sibona kumabonakude imizimba yabantu edunduluzileyo kube kungekho mkhondo walowo wenze obo bubi bunuka isikizi elingaka.

Phambi kokuba kubekho ingxwelerha kwakunye nalowo uye abulale, kuqala kubekho ujijiswano nesikhalo esibuhlungu kulowo ujongene nokufa emehlweni. Kodwa obona buhlungu kukuba umbulali lo iindlebe zakhe uzivala mba angavakalelwa sisikhalo sengxwelerha.

Isigwinta esi siye sifelwe bubuntu phambi kokuba sikhuphe umphefumlo ongenatyala, kubuhlungu ke kulowo ubulawayo kuba ngasemva ushiya iinyembezi nemibuzo kwabo bazalana naye.

Ndicinga siyasika kwaye sibuhlungu isikhalo sokugqibela sokuncama salowo ubulawayo, sanga sithi:

Amehlo am akubonileyo mhla undifaka ikrele, igazi lam lazalisa izandla zakho, ebumnyameni apho ndikucenge, ndangxengxeza de ndancama. Ndakuteketisa ngezicengo kodwa kwavela kwakhula ubulwanyana, wandosela, wandibulala.

Ukuba isikhalo somntu besiye sifumane indawo entliziyweni embi, ndicinga noko ubudlobongela obu noko ngebuthomalele. Masizifundiseni ukubaza iindlebe xa kusitsho isikhalo esihamba nesingqala.