I Declare, ngokubhalwa nguAndrea Dondolo

Igcisa, umbhali, isangoma nokwayimbongi uAndrea Nomasebe Dondolo ugalele incwadi yakhe entsha kwingxowa yo

lwazi noncwadi lwemibongo ethi I Declare.

Awunakuligqiba ukulichaza ibali lezobugcisa, ulonwabo ngaphandle kokubalula igama lakhe kweli loMzantsi Afrika.

Incwadi ethi I Declare yincwadi emumethe imibongo eyahlukeneyo.

“Ndibhale iincwadi ezininzi kodwa le yeyokuqala ukuba ide ipapashwe, ndiqhutywa kukuthanda iincwadi nokufunda,” kutsho uDondolo.

Uthi ubhale le ncwadi ekwasabela kwizicelo ezininzi ezenziwe ngabantu kuye ukuba abhale iincwadi.

Le ncwadi iqulethe imibongo ebhalwe ngesiNgesi kodwa ikwakho leyo ibhalwe ngolwimi lwesiXhosa olucwengileyo.

Ababhali abamnyama kule mihla bajongene nengxaki yokungabinazo iivenkile ezithenga iincwadi zabo ukuze zithengiswe zibonwe luluntu. Kumbongo okwiphepha lamashumi amathathu anesibini kule ncwadi, ubonga etyibela owayesakuba nguMongameli weli uThabo Mvuyelwa Mbeki.

“Ntshetshewula echaza ubutyebi, nkwenkwezi ekhanyisa kuthi thaa. Siya jayiver jayiver , daka dakasa.”

UDondolo ukhuthaza ulutsha olunqwenela ukubhala ukuba lungazoyikiseli, koko luqhubeke luzama ukubhala luzithembile ngolwimi.

“Qhubeka ubhala, ukholelwe kwisakhono nesiphiwo sakho, unkqonkqoze kwiminyango, xa ungavulelwa yiya efestileni, ukuba akuvulelwa vula awakho amasango okungena,” kutsho uDondolo.

Uninzi lwababhali abamnyama kule mihla bakhetha ukubhala ngokuzishicilela ngokwabo iincwadi zabo ngenxa yenzima abadibana nayo. Ukungamkeleki kwencwadi ngenxa yolwimi okanye ukungathandwa komxholo ngabapapashi zezinye zeengxaki abajongene nazo ababhali.

Indawo azalwa kuyo yaseHewu eMpuma Koloni akayilibalanga kwimibongo yakhe, echaza etyibela imeko yendalo, intlalo nobomi balapho.

Eminye yemidlalo kamabonakude ephambili azibalule ngayo uDondolo iquka iStokvel, apho wayesaziwa ngelikaAyanda ngo2002. Ngo2012 wayedlala kumdlalo kamabonakude owawusithi Call The Midwife.

Ngaphandle kokubhala nokudlala kwimidlalo yeqonga, uDondolo ukwachithe ixesha esilwela amalungelo abadlali beqonga neemvumi.

“Ndilwe kakhulu ndisilwela uGqirha Latozi Madosini Mpahleni osandula kungcwatywa, kweli dabi ndiyekiswe kukuzama ukukhusela ubomi bam, kodwa ndiyazidla kuba uMadosini ubhubha ndiyidlalile indima yam ebomini bakhe,” kutsho uDondolo.

Ngaphandle kokubhala, uDondolo ukwaxakeke kukusabela ubizo lwakhe lwemveli, esebenzela ukubaligqirha elipheleleyo nelisemthethweni.

“Wamkelekile ukuba ungandibiza ngesangoma, kuba leyo yinto endiyiyo ngaphandle kokuzoyikisela,” utsho.

Incwadi ethi I Declare iyafumaneka kwiivenkile eziquka uExclusive Books eRhawutini naseNtshona Koloni.

‘’ESandton City, Rosebank, Fourways, Kollodale, Nicolway, Mall of Africa naseCresta kwivenkile yakwaEB Stores iyafumaneka incwadi,’’ kucacisa uDondolo.