UMakhulu ubulela indlu ayiphiwe nguChippa Mpengesi

 

“Bendigula bonanje kodwa ndingazichazi, bendingasalali ngenxa yokucinga. Kodwa ngoku inoba bakutsho buhle ubuthongo kum.” Lawo ngamazwi omakhulu wakwaNU.1, eMdantsane, owakhelwe indlu enamagumbi amathathu yabiywa ngusomashishini owaziwayo, uSiviwe Chippa Mpengesi. Umakhulu uZanyiwe Toli watshelwa yindlu yakhe awayehlala kuyo nabazukulwana bakhe abalishumi kunyaka ophelileyo bashiyeka bengenakhaya. Uphiwe indlu entsha nguMpengesi oyiqale phantsi ukuyakha wayifaka nempahla zangaphakathi, ehamba nosodolophu waseBuffalo City Metro, uMnu. uXola Pakati kwakunye namasebe ancedisileyo. UToli uthe umsebenzi owenziwe nguMpengesi mkhulu futhi uyabulela.

“Ukuba bekuthwa ndiyenza ngokwam le ndlu, bendingenakuyigqiba tu okanye ibingasoze igqibeke,” utshilo uToli.

UMpengesi uthe ngekudala indlu wahlala kuyo umakhulu nosapho lwakhe koko kungenxa yokumiswa kweentshukumo zoluntu, zange bakwazi ukuqhubela phambili nokuyakha. UMpengesi uthi ukunceda abasweleyo yinto emphilisayo kuye leyo.

“Ukupha nokunceda, ingakumbi abo bangathathintweni, yeyona nto iye indiphilise iphinde indonwabise nangakumbi. Silapha emva kokucelwa ngumasipala ukuba sincede olu sapho. Khange siphelele ekulakheleni indlu, siye sabona nokuba masiyinxibise nangaphakathi sibanike nokutya okwakuthi kuhlale ixesha kude kufike neKlisimesi besenento yokutya,” utshilo uMpengesi. Uthe into emtshutshisayo kukuba ehlala enceda abasweleyo njengoko kungekho kokuqala enceda. Uthe uyazela kuye ihambonzima yokuhlala etyotyombeni ngethuba eyeka ukufunda eseneminyaka elishimi elinesibhozo eyokuba ngunogada. “Oku kundikhumbuza apho ndisuka khona ngethuba ehlala etyotyombeni. Ndiyayazi imingeni yetyotyombe ingakumbi xa kunetha ube ungenamva ungenamphambili. Ndiza kuthi gqolo ndibanceda abantu kuba kuyandiphilisa oko,” uvale ngelo uMpengesi.

Usoodolophu waseBCM, uXola Pakati, ubulele ngokungazenzisiyo kokaMpengesi. Uthe bacele indlu kuphela kodwa uMpengesi ufake nempahla. UPakati uthe abakulwelayo beyiBCM kukubuyisa isidima kuluntu kwaye nobom bubengcono.

“Akumelanga abantu ngexesha lethu bahlale ebugxwayibeni. Sasithembise kudala singumbutho olawulayo (iANC) sathi mhla safumana ulawulo lorhulumento, sakuze siyenze ngcono indlela abantu abahlala ngayo.” Uthe nezindlu ezakhiwayo kula ngingqi ngumasipala sele ziza kugqitywa, abantu baza kukhawuleza bangene zingaphinde zimoshwe nazo okanye abantu bangene ngaphandle kwemvume.