Izikolo zaseMdantsane ziphuculwe ngemali eziyiphiwe yiTASCI

Izikolo zaseMdantsane ziphuculwe ngemali eziyiphiwe yiTASCI. Umfanekiso: Uthunyelwe

Umbutho
wesisa ekuthiwa yiThe African Show Coalition Institute (TASCI) uza kuphucula
imeko yezempilo kwizikolo zaseMdantsane. Ikhaya lozakuzo laseSwitzerland
elizinze eMzantsi Afrika libambisene neTASCI, ziqokelele imali elikhulu
elinamashumi amahlanu amawaka erandi (R150 000) ekuza kuphuculwa ngayo
iziseko zococeko ezikolweni, kuthengwe izinto zokukhusela iititshala neencwadi
eziza kufundisa abantwana bezikolo ngekhorona. Ngokwengxelo ekutshwe yiTASCI,
ithi ifumanise okokuba izikolo ezikumawaka amahlanu (5000) zidinga iindawo
zokufundela ezisemgangathweni nezixhobo ezinokunceda abantwana bafumane imfundo
esemgangathweni ophezulu.

                              

Amawaka
amathathu kwezo zikolo azinazo iziseko zococeko kwaphela. Ikhaya lozakuzo
laseSwitzerland libone kufanelekile okokuba lakhe izindlu zangasese
ezisemgangathweni ophezulu kwizikolo ezifana nePhakamile Junior
School neFikile Bhengu Senior
Primary School

eziseMdantsane. Abantwana abafunda kwezi zikolo zozibini ezingenawo amagumbi
wangasese zinabantwana abaqabele ngaphaya kwewaka elinamakhulu amabini. Izinto
ezilungisiweyo yiTASCI ezikolweni ziquka amagumbi wangasese, iimpompo zamanzi
acocekileyo namagumbi okufundela abantwana.

                               

“Into
ebiphambili kuthi ibikukulungisa amagumbi angasese, iimpompo zamanzi neendawo
zokukhongozela amanzi. Kubalulekile kuthi ukuqinisekisa okokuba kukho indlela
ecacileyo yokugcina amanzi ngoba anqabile ezikolweni zozibini. Sizimisele
ukuthintela ukunwenwa kweKhorona, ngakumbi esikolweni ngoba sifuna kukhuseleke
abafundi nootitshala,” utshilo uMnu. Bathandwa Kwababa, ingqonyela okwangumseki
weTASCI. Nangona izikolo bezikhe zavulwa ekuqaleni kwenyanga yeSilimela – kodwa
uMongameli uCyril Ramaphosa waye wayimisa kwakhona inkqubo yemfundo ezikolweni
zikaRhulumente kwinyanga yeKhala ngenxa yokunyuka kwamanani wabantu
abanekhorona.

       

“Sawuqala
umsebenzi wethu ezikolweni ekuzeni kuphela kwenyanga ephelileyo ngoba sasifuna
ukuqinisekisa okokuba siyawusonga ekuqaleni kwenyanga yeThupha. Sihlaziye
amagumbi okufundela aamathathu eThembeka Primary Schools ngemali engamawaka
alishumi elinantlanu erandi (R15 000) ebisuka kwabakwa-Investec,” utshilo
uKwababa, ozimisele ukuguqula imeko yezikolo zasezilalini nasezilokishini.