Ezemidlalo

Ezoyolo

Ezemisebenzi

Izibhalo Ezitsha

Ekugqibeleni, uThuso Phala ude wahamba kwiSuperSport United!

Kulindeleke akhangele iqela elitsha umdlali webhola ekhatywayo owaziwayo, uThuso Phala, emva kokohlukana neSuperSport United izolo. Ekugqibeleni, uPhala ude wayindoda ekhululekileyo emva kokungavumelani neSuperSport ixesha elide malunga nokuhlaziywa kwesivumelwano...

‘Wenze sure ukuba ubetha entloko apho uqondayo ukuba uza kuba umgqibile…’

“UMDUBULE entloko ukuze uqonde kakuhle ukuba umgqibile, ze emva koko sidibane edolophini ukuze ndikunike imali yakho.”Le yintetho yoshicilelo ethubelezele kwiphephandaba I’solezwe ibhentsisa iyelenqe lendoda...

‘Kunzima ukufundisa iMaths ngesiXhosa’

USomeleze Mjekula wabuya no100% kwiNzululwazi (Physical Science) yebakala 12 eUlwazi High School, eMdantsane ngo2018. UMbasa Mguguma wabuya no97% kwiMathematika yebakala 12 eKhulani High School...

‘Kunzima ukufundisa iMaths ngesiXhosa’

USomeleze Mjekula wabuya no100% kwiNzululwazi (Physical Science) yebakala 12 eUlwazi High School, eMdantsane ngo2018. UMbasa Mguguma wabuya no97% kwiMathematika yebakala 12 eKhulani High School...

‘IsiNtu esithi makubulawe iinkawu yintakatho’

“Nathi sinawo amalungelo, xa kubhiyozelwa inyanga yamalungelo nathi masingalityalwa!” Lawo ngamazwi ebethethwa ngabantu abaneziphako zemizimba nabo baphila nebala elimhlophe kumngcelele ebebe wubambile kutshanje...

Yonwaba nosapho lwakho ngeBaby Swag

UKUTHENGELA umntwana wakhe imoto edumayo ekwaziyo ukuzihambela, uNtuthuzelo Mbeseza waseZwelitsha eQonce wayengayazi ukuba oko sisiqalo soshishino loyolo loonomngqushwana.“Ndandithengele umntwana wam imoto yokudlala ekwaziyo ukuzihambela...

Yonwaba nosapho lwakho ngeBaby Swag

UKUTHENGELA umntwana wakhe imoto edumayo ekwaziyo ukuzihambela, uNtuthuzelo Mbeseza waseZwelitsha eQonce wayengayazi ukuba oko sisiqalo soshishino loyolo loonomngqushwana.“Ndandithengele umntwana wam imoto yokudlala ekwaziyo ukuzihambela...

UXasa ufike exhakazela ziimpahla eBhongweni

Amaqela ombhoxo asekuhlaleni aseBhongweni awelwe ngumqa esandleni emva kokuba efumene izipho kuMphathiswa wezeMidlalo kazwelonke. UMphathiswa uThokozile Xasa uthe jize amaqela alishumi elinesibini onke ngeempahla...

UXasa ufike exhakazela ziimpahla eBhongweni

Amaqela ombhoxo asekuhlaleni aseBhongweni awelwe ngumqa esandleni emva kokuba efumene izipho kuMphathiswa wezeMidlalo kazwelonke. UMphathiswa uThokozile Xasa uthe jize amaqela alishumi elinesibini onke ngeempahla...

UXasa ufike exhakazela ziimpahla eBhongweni

Amaqela ombhoxo asekuhlaleni aseBhongweni awelwe ngumqa esandleni emva kokuba efumene izipho kuMphathiswa wezeMidlalo kazwelonke. UMphathiswa uThokozile Xasa uthe jize amaqela alishumi elinesibini onke ngeempahla...

Umzobo

UGigaba ulahlile

Kule veki

Ezithandiweyo