Ezemidlalo

Ezoyolo

Izibhalo Ezitsha

UMthatha usingatha itumente yoosozoso kwinyanga yeKhala

Oosozoso baseMpuma Koloni balungiselela itumente eza kubanjelwa eMthatha kwinyanga yeKhaya. Umfanekiso: FacebookIzixikixa zamadoda namanenekazi kwicandelo loosozoso (Bodybuilding) zibila zisoma ezinkampini kwiindawo ngendawo...

Umfundi ufumene imbasa yokulwa ulwaphulomthetho

UAmila Febana wesikolo iEmmanuel High eGcuwa nobenenyhweba yokuba nguMkomishinala wosuku, uthi bona bengabantwana bayafana nesiphontshi, sona sifunxa yonke into njengokuba injalo.Apha kungethuba uMkomishinala wePhondo...

Igqala lomsasazi libuyele kunomathotholo!

Ibali elibuhlungu elingobomi bakhe lijika libe libali eliyimbali kuba umphulaphuli woMhlobo Wenene nabo babemthanda kwiCKI baza konwabela kwakhona elo lizwi limnandi nesakhono esiphucukileyo sokusasaza.Itsho...

Iingxaki ezombethe ulutsha lwaseNdevana!

Ukungabikho kwamathuba emisebenzi kulutsha lwaseNdevana ngaseQonce kunefuthe kwizinga eliphezulu lokusetyenziswa gwenxa kweziyobisi kwanolwaphulomthetho. Okunye ubuninzi beendawo zentselo kule Ndevana nako kunegalelo kuba ulutsha luchitha...

Umsasazi weendaba ubhale incwadi yabantwana

UMSASAZI weendaba zikamabonakude nonomathotholo, uNzinga Qunta, ubhale incwadi yabantwana.Le ncwadi, ebizwa Amari's Adventures, iguqulelwe kwiilwimi ezilishumi elinanye kuquka nolwimi lwesiNama oluthethwa eMntla Koloni.UQunta, osasaza...

Ukhatywe yigusha esifubeni wabhubha!

Usapho lakwaMbali kwilokishi yakwaNomgxeki eQumrha lusanxunguphele ngokubhubha komnakwabo uXolani Mbali, nobhubhe emva kokuba ethe wakhatywa yigusha esifubeni.UXolani, 43, ubhubhe ngoLwesihlanu kwiveki ephelileyo kwisibhedlele saseQumrha...

Ugwetywe ubomi ngokubulala umyeni kabuhlungu!

USiyolise Duda (Bongiswa Myeki), 43, ugwetywe ubomi neminyaka engaphezu kwamashumi amane entolongweni emva kokulahlwa lityala lokubulala umyeni wakhe uAndile Duda ngo2019.UDuda waxhwilwa ekhayeni...

Isidumbu kudubulwano loonoteksi

UMphathiswa wezoThutho kweli phondo, uWeziwe Tikana-Gxothiwe, uzikhalimele kabukhali izenzo zobunqolobi ezithe gqolo ukwehla kweli phondo ezijolise kakhulu kwicandelo leeteksi, esithi ukuba umqhubi weteksi nokuba...

Iqalile inkqubo yotshintsho lwamagama eMpuma Koloni

Isebe lezeMidlalo uBugcisa kwakunye neNkcubeko namhlanje uLwesine, uyokutsho ngomhla wama25 kwiveki ezayo liza kube liqhubekeka neengxoxo zasesidlangalaleni zomthetho oyilwayo wotshintsho lwamagama.Eli sebe kwakunye nekomiti...

UMthatha usingatha itumente boosozoso kwinyanga yeKhala

Izixikixa zamadoda namanenekazi kwicandelo loosozoso (Bodybuilding) zibila zisoma ezinkampini kwiindawo ngendawo ezilungiselela kuzo ingxikela yetumente ekuthiwa yi-O.R.Tambo Bodybuilding Night of Champion eza kubanjelwa eWalter...

Kule veki