Ezemidlalo

Ezoyolo

Ezemisebenzi

Izibhalo Ezitsha

Igadi yeenkedama nabahlolokazi

 XA bebuyela esikolweni abantwana baseKing's College Primary eOceanview, eJeffreys Bay, iya kube itelezela yimifuno enesondlo igadi yesikolo.Le gadi ityalwe imifuno ebangela ukuba kondliwe abantwana...

Uhlengahlengiso apha naphaya kunomathotholo

AZIBUYANGA iintandane zabasasazi bakanomathotholo kwinyanga kaTshazimpuzi kwizikhululo zosasazo.Abanye babasasazi abathandwayo ngabaphulaphuli bakanomathotholo, ingakumbi kwizikhululo zeSABC badliwe lizembe. Rhoqo xa kuqala inyanga kaTshazimpuzi, inyanga yokungena...

Kumabonakude wakho kule veki

UThulani noGodfather bayaxabana. USbu unesicelo esingaqhelekanga kuNonka. Izinto zithabatha inyathelo elingelihlanga ngakuThulani. UGabisile ufumana oko ebenomnqeno wako.

UMamjiji weFort Hare wenza izimanga kwiVarsity Shield

Isigqigqana sendodana yaseQonce sishiya abantu bembangalisekile emidlalweni yeVarsity Shield. ULukhanyiso “Mamjiji” Tosholwana welali yaseMdolombana wazibandakanya nombhoxo eselula - kodwa ingxaki awayenayo kukudelelwa ngabantu kuba...

AmaZulu afuna izigidi ezilishumi kwelifuna uNtuli

Nangona AmaZulu esithi akayithengisi nje ifolosi, uBongi Ntuli - kodwa athi angachisilika ukuba iqela elimfunayo lingabeka ishumi lezigidi zerandi (R10-m) etafileni. UNtuli, 28, uphakathi...

Iceba ukuguqula imithetho iFifa ngenxa yeKhorona

Oko kwathi kwafika intsholongwane ethe yahlasela abantu ehlabathini ngendlela esisimanga, izinto ezininzi ziye zamiswa. Imidlalo yonke iye yamiswa kwiiveki ezidlulileyo emva kokubonakala kwenani eliphezulu...

Ukuxhatshazwa kwamanina makunyhashwe

Amakhosikazi namantombi ahambisana namaqabane andlongondlongo kumele avule imilomo azichaze ezimeko. Apha ezintsukwini ndiphulaphula unomathotholo ndeva iindaba ezihambisa umzimba, ngokwalomfo ebethetha apho uthi zenyukile izehlo zokubethwa...

Iphondo lixhela iinkomo eziyi-1 340 ngosuku

Imfuno yenyama ebomvu ingaphaya kokuqonda eMpuma Koloni kwaye ukuxhelwa kweenkomo ezingaphaya kwewaka ngosuku akuncedisi, nanjengoko iphondo lisaqhuba ngokuthenga inyama ebomvu kwamanye amaphondo. UMphathiswa woPhuhliso...

Nerifu yejoni inomsebenzi kwiKhorona!

Nangani idemokhrasi le idingeka esizweni kodwa noko inako ukuba yingxaki, kunjalo nje iba yingxaki nakubaniniyo, urhulumente ke ukutsho. UMongameli welizwe loMzantsi Afrika, uMnu Matamela...

Abevanga zikhalo ngenxa yeLockdown!

ABANTU abahlanu, abaquka abasetyhini abathathu, indoda kwakunye nemveku batshe bangqungqa kwilokishi yaseSeymour cebukuhle eBhofolo kubusuku bangoMvulo.Kutyholwa ukuba olu sapho lutshiswe yindoda ebinobudlelwane nomnye wasetyhini...

Umzobo

Umzobo wale veki

Kule veki

Ezithandiweyo