Ezemidlalo

Ezoyolo

Ezemisebenzi

Izibhalo Ezitsha

Bayalelwe kwakhona ibheyile ababulala uJombile!

Abarhanelwa abahlanu bakuQumbu abajongene netyala lokuxhwila nokubulala uNosipho Sidabuka-Jombile (51), kubo nekuquka owayesakuba ngumyeni kaJombile, abayinikwanga ibheyile yinkundla ngethuba bevela ngoLwesithathu kule veki.USidabuka-Jombile waxhwilwa...

Abantu abayi-4 000 bosuleleke yiKhorona ngeentsuku ezimbini!

NOXA nje uMongameli Cyril Ramaphosa ebhengeze ukuba ilizwe liza kungena kwibakala lokuqala (Level 1) lokuvalwa kweentshukumo elizweni ngenxa yentsholongwane yeKhorona, izehlo zolosuleleko zithe gqolo...

Bakhuphele umsindo kumahashe omdyarho, babulala elinye!

Amapolisa aphanda ityala lokungena kwindawo yomniniwo ngaphandle kwemvume kuquka noburhalarhume ngakwizilwanyana emva kokuba iqela labahlali bamatyotyombe aseFairview, eBhayi, limbonzeleke kwisitali samahashe omdyarho savulela ezo...

Kubanjwe umsebenzi wasePosini kuphango lweR720 000 eDordrecht

UMphathiswa wezoNxibelelwano nobuChwepheshe bezobuXhakaxhaka, uStella Ndabeni-Abrahams, utyelele iPosi yakuQoboqobo ngoLwesine njengenxalenye yotyelelo lwakhe kumaziko athile eeposi zaseMpuma Koloni.Utyelelo lukaNdabeni-Abrahams luza emva kokuba kuqapheleke ukukhula...

Iindidi zamagqirha neempawu zentwaso

Okokuqala kukho umahluko phakathi kwegqirha nesangoma. Abantu abathwase imbola ebomvu kwakungathiwa ngamagqirha, kwakuthiwa zizangoma. Izangoma ke ngamagqirha embola ebomvu.Le yimvulamazwi kaPhuthumile Fuyani, oligqirha, encokolela...

Iimaski zokubika uxhatshazo nodushe

EMVA kokuqwalasela iingxaki ezijongene namaziko emfundo yoonomngqushwana (ECD), eziquka inkxasomali kwanokusilela ekuthobeleni imiqathango yeCovid-19, iFama yoPhehlo-mbane ngoMoya yaseJeffreys Bay (Jeffreys Bay Wind Farm) ixhase...

Baza kuphendula iimviwo zeMatriki ngesiXhosa!

UMphathiswa wezeMfundo ephondweni uFundile Gade ekunye nabafundi baseAmathole belungiselela ixesha elilahleke ngenxa yeLockdown UMFANEKISO: FACEBOOKOfuna ukuphendula iimviwo zikaGrade 12 ngesiXhosa eMpuma...

UDJ Mello T uphindile kwakho!

DJ Mello TKWIINYANGA ezimbalwa emva kokuba uThando "DJ Mello T" Mdutyana ekhuphe ingoma ethi 'Lilo lodwa' uyabuya kwakho nenye ethi Ray Ray (Qash-Qash).Le ngoma...

Ingoma kaLuthando ikhuthaza ubuntu

Luthando MziIMVUMI yeAfroSoul uLuthando Quwe, owaziwa njengoLuthando Mzi emculweni, ukhuphe ingoma entsha ekhuthaza ubuntu, ingakumbi ngeli xesha leCOVID-19.Le ngoma, ebizwa "Ncedanani" sele ikhona kwimingxili...

Uzalele ngokwakhe ibheyile owabulala uAsithandile!

UViwe Rulumeni (22) ojongene netyala lokubulala awayencuma naye uAsithandile Kwasa Zozo (19) uxelele igqwetha lakhe ukuba akasayifuni ibheyile. Oku ukudize ngethuba evela kwinkundla zamatyala...

Umzobo

Umzobo wale veki

Kule veki

Ezithandiweyo