Ezemidlalo

Ezoyolo

Ezemisebenzi

Izibhalo Ezitsha

UMabuyane ufungiswe njengelungu lePalamente eBhisho

USihlalo weANC eMpuma Koloni uOscar Mabuyane ufungiswe ngokusesikweni njengelungu leNdlu yoWiso-Mthetho eBhisho ngoMvulo, kwinto ethathwa njengaleyo ingqina ukuba siza kuhlengahlengiswa kungekudala isikhokelo seNkulumbuso uPhumulo...

Abasebenzi bakwaRAF bafuna umakulinganwe kwimivuzo

Abasebenzi bengxowa-mali yeengozi ezindleleni (RAF) babambe uqhankqalazo phambi kwamasango eli qumrhu eMonti ngoLwesine bekhalazela into abayichaza njengempatho-mbi abathi yenziwa ngabasemagunyeni. Abasebenzi abaphuthaphutha ikhulu, uninzi...

Kubethwe imoto yamapolisa, kwabanjwa isibini kuqhankqalazo olungeenkozo zikarhulumente

SIVELE kancinane  enkundleni kamantyi isibini esibanjwe kuqhankqalazo lwaseDumsi kuNtabankulu ze sakhululwa ngesilumkiso ngoMvulo.Esi sibini besijongene nezityholo zokwenza ubundlobongela esidlangalaleni kunye nokonalalisa emva kokuba kubethwe...

Ligwetyiwe ityendyana eladlwengula ixhegwazana

Ugwetywe iminyaka engamashumi amane ananye uXolani Thwala, emva kokufunyanwa yinkundla yaseMount Fletcher enetyala lokuqhekeza, elokuba kwane lokudlwengula ixhegwazana elinamashumi anesibhozo anesibini ubudala (82)....

Utshiswe wabhubha ummi waseTopiya eMonti !

Utshe waluthuthu kwityotyombe ebe linevenkile yakhe ummi waseTopiya etshiswa ngoonqevu baseCambrigde eMonti kwiveki edlulileyo.   Ngokwengxelo efumaneke komnye wabahlali ongafunanga kuchazwa ngagama, abanqevu bebezama ukuqhekeza...

Bafuna imali kaNSFAS abafundi baseBCC

 Abafundi bekholeji yaseBuffalo City (BCC) bath’ imeko yale kholeji iyakubuyela esiqhelweni xa oomanejala beli ziko bephendule kwizikhalazo ezingqonge umba wemali. Ngentseni yangoMvulo, abafundi bangxange emasangweni bevuma amagwijo omzabalazo,...

Uyakhangelwa obulele igqiyazana ngompu

Amapolisa ommandla waseMthatha abongoza abahlali ukuba bancedisane nawo kuphando olungakhokelela ekubanjweni kuvalelwe umrhanelwa odubule wabulala intombazana eqikelelwa kumashumi amathathu eminyaka ubudala konzakala isinqandamathe sayo...

UMphathiswa usathe xha ekutyeleleni usapho olubulawelwe umntwana lipolisa

Kapa: Uncame walunqumamisa utyelelo lwakhe kusapho lwenenekazi elidutyulwe labulawa lipolisa kwilokishi yaseCrossroads kweli leKapa usekela mphathiswa wamapolisa kuzwelonke uMaggie Sotyu, oku kungenxa yodushe olugquba...

Ubukhosi, iityalike namapolisa zidityaniswe lulwaphulo – mthetho

UBUKHOSI baseMaxesibeni phantsi kukaNonyaniso Fikeni bumemelele ubambiswano phakathi kwabo neetyalike ezahlukeneyo kunye namapolisa kumthandazo wokulwa ulwaphulo mthetho ozakuqhuba rhoqo ngenyanga kwilali yaseLugelweni.Olu manyano luphantsi...

Lingaqala nanini utshutshiso ngakumfama owangcwaba umsebenzi

KAPA: Kulindeleke ukuba ingxoxo eziphambi kokuxoxwa kwetyala ziqhube kwinkundla ephakamileyo yeli phondo leNtshona Koloni ngakumfama otyholwa ngokubulala angcwabe umsebenzi wasefama. UMartin Visser ubevele ngokufutshane...

Umzobo

Lala Ngoxolo Bra Hugh

Kule veki

Ezithandiweyo