UMazwai ukhupha icwecwe lakhe elitsha kraca

Imvumi uThandiswa Mazwai. UMFANEKISO: FACEBOOK

Imvumi eyaziwayo eMzantsi Afrika uThandiswa Mazwai uza kukhupha icwecwe lakhe elitsha kraca kwinyanga kaMeyi, nekudala lilindelwe elithi Sankofa.

Oku kuzakubhiyozelwa ngomculo yile mvumikazi eCarnival City, eGoli ngomhla we-11 kaMeyi. Kulo msitho le mvumi iza kucula iingoma zayo ezaziwayo kwicwecwe layo uZabalaza, neyaba licwecwe lakhe lokuqala ecula yedwa, nelikwagqiba iminyaka engamashumi amabini (20) lathi lakhutshwa.

UThandiswa ulichaza elicwecwe lakhe litsha athi: “ISankofa ngolwimi lwesiGhana iTwi lithetha ubuyela emva, ukuya kulanda okushiyeke ngasemva, okubalulekileyo, okukunika iwonga, kwanokudinga impiliso. Ndilungiselela lo msebenzi mtsha nje, icwecwe lam lokuqala elithi Zabalaza libhiyozela iminyaka engamashumi amabini (20). Kum, lo ngunyaka weSankofa.”

Eli cwecwe iSankofa lishicilelwe eGoli, eDakar, naseNew York, kwaye lidabanisa umculo wesiXhosa, iJazz, nesingqi somculo waseNtshona Afrika.

Iingoma ezikweli cwecwe ziveliswe nguMeshell Ndegeocello noMduduzi Makhathini, kwaye usebenzisene noThandi Ntuli noTendai Shoko kwezinye iingoma.

“Ukwenziwa nokushicilelwa kweSankofa kube luchulumanco lodwa, noluthe lwandithabatha kwiilali zeMpuma Koloni, ukuya eDakar naseNew York, nalapho bendidibanisa uncuthu olukhethekileyo.

“Ndinovuyo lokuba ndizakwebelana ngalo mculo nabo bebehamba, bekwakhula kunye nam. Uze umamele uhadi, umrhubhe, ingoni, ikora kunye namagubu kulo mculo, nto ezo zibangela oku ibengumbhiyozo womoya wobuAfrika,” utshilo uThandiswa.

Ukanti uphawule nangecwecwe lakhe elithi Zabalaza nalapho esithi akakholelwa ukuba ngokwenene libhiyozela iminyaka engamashumi amabini (20).

“IZabalaza ikhuthaze wonke ubani ukuba azifune, azigocagoce , kwaye azibandakanye nenkcubeko yakhe, kwanobuhle bobuAfrika. Ndibulela wonke umntu owuthandileyo lo msebenzi, nindenze umntu,” uvale ngelo uThandiswa.

UThandiswa waqala umculo kwiqela iBongo Maffin ngonyaka ka1995. Emva kokuba eli qela lathi laphumelela iimbasa ezintandathu, wagqiba kwelokuba akhuphe icwecwe lakhe esisiqu.

Icwecwe lakhe lokuqala elithi Zabalaza laphumelela amawonga amane kwiSouth African Music Awards, kunye newonga leKora. Ukanti icwecwe lakhe lesibini lango2009 elithi Ibokwe, nelesithathu elithi Belede (2016), omabini afikelela kwibakala legolide ngeeveki ezimbalwa ekhutshiwe.

UThandiswa sele ekhe wabelana ngeqonga noosaziwayo emculweni abafana noSalif Keita, Hugh Masekela, Busi Mhlongo, Stevie Wonder, Cesaria Evora, Paul Simon, kwakunye nabanye abaninzi, kwaye sele evela kucula nakumazwe aphesheya.

Umsitho wecwecwe elitsha iSankofa uza kuqala ngentsimbi yesibhozo eCarnival City, eGoli ngomhla we-11 kuMeyi. Amatikiti ayafumaneka eComputicket kwaye aqala kwiR350 ukonyuka.