Ubaleka ukubanjwa uMapisa-Nqakula

USomlomo wePalamente uNosiviwe Mapisa-Nqakula.

Kugqame iingxelo zokuba onguSomlomo wePalamente yeli uNosiviwe Mapisa-Nqakula wanyotywa ngezigidi ezibini zeerandi yinkampani ebisenza umsebenzi kwiSebe lezoKhuselo.

Oku kubangele ukukhula kwezigxeko ngendlela aqhube ngayo uMapisa-Nqakula ngokwamkela isinyobo.

Kuthiwa igosa lalo nkampani lakubeka kwacaca kumaphephandaba aquka iSunday Times ukuba wamnika ezi zigidi zibini ngengxowa uMapisa-Nqakula. Ngokwenqanaba lakhe njengoSomlomo wePalamente, uMapisa-Nqakula ukwizinga elilinganayo nosekela Mongameli welizwe.

Iingcali zithi konke oku kuxhomekeke kwinkundla nakumbutho weANC ukuba uthathe isigqibo ngoMapisa-Nqakula. Isifungo sengqesho njengelungu lePalamente asivumenali nokuba amnkele isinyobo uMapisa-Nqakula.

Ukanti ingxelo ephuma kwiPalamente yeli ithi, uMapisa-Nqakula akakabanjwa, koko usesekhayeni lakhe.

UBrett Herron yinkokheli yombutho weGOOD Party ePalamente eKapa. “Asiqinisekanga ukuba sele ebanjiwe, kodwa esikwaziyo kukuba usisinxadanxada ezama ukunqanda ukubanjwa kwakhe,” kutsho uHerron.

Ingxelo ithi uMapisa Nqakula ukhalazela indlela ekuqhutywe ngayo ugqogqo emzini wakhe.

Amagqwetha kaMapisa-Nqakula anqanda amanzi engena endlini ngelizama ukufumana isithintelo senkundla ukuba angabanjwa uNosiviwe ngenxa yezityholo zokwamkela isinyobo.

“Bubuxoki ukuba uNosiviwe unelungelo lokuba anikwe ikhefu ngenxa yesi siganeko, ayikho into etsho kumgaqosiseko weli, kumele ukuba abanjwe ngoku ayekujongana nengalo yomthetho,” kutsho uBrett Herron weGOOD Party.

Umbutho weANC ukhuphe ingxelo yokuba uzakulinda ixesha apho ayakubekwa amatyala ngokusemthethweni uMapisa-Nqakula ukuze wona uthathe amanyathelo angaphakathi.

UMapisa-Nqakula uphakathi kweenkokheli zombutho weANC esele zitsho ukuba azizukuqhubeka nokuba ngamalungu ePalamente emva kolonyulo lenyanga kaCanzibe.

Ukubonakala koonogada bakaMapisa Nqakula kwikhaya lakhe elisePitoli kuqinisekisa ukuba ngenene usekhayeni lakhe uNosiviwe akakabanjwa.

UMapisa-Nqakula usebenze njengoMphathiswa womkhosi kweli iminyaka elishumi phambi kokuba angene ePalamente njengoSomlomo.