iMali Foundation noStandard Bank baphehlelele itumente yombhoxo eGqeberha!

Kuphehlelelwe isiqendu esitsha setumente yombhoxo yiMali Foundation ibambisene noStandard Bank emsithweni obubanjelwe eNew Brighton, eGqeberha, ngoLwesihlanu ogqithileyo. Umsitho ekuphehlelelwe kuwo itumente ekuthiwa yiMzwandile Mali Schools Rugby Tournament ubuzinyaswe ngabahloniphekileyo abaphuma kumasipala waseNelson Mandela Bay Metro, kwaStandard Bank, abaqeqeshi bamaqela, iinqununu zezikolo nabesebe leZemidlalo kwiphondo leMpuma Koloni.

Le tumente idlalwa egameni legqala lezemidlalo lakwaMali iza kunika ithuba lokukhuphisana izikolo ezingamashumi amabini eziphuma eGqeberha neziphaluka zayo. Abaququzeleli bathi izikolo ezine ziza kudlala imidlalo yokugabula izigcawu eThubalethu High School, eFort Beaufort, ngoLwesibini wale veki.

Kanti eminye imidlalo iza kulandela ngoLwesithathu kwibala ekuthiwa yiAdcock Stadium. Njengeqabane elikhulu kuphuhliso lombhoxo ezikolweni, kulindeleke ukuba uSuperSport abekhona naye. “Siyazingca ngokubambisana neLincoln Mali Leadership Foundation kwitumente efana nale ngoba iingcambu zethi zimilile apha eGqeberha. Uphuhliso yinto esikholwa kakhulu yiyo ngoba kulapho kuzalisekiswa khona amaphupha.

“Itumente enje ngale siyayithanda ngoba iphakamisa uhlumo lwe’Afrika,” utshilo uMnu. Unathi Maqalekana oyintloko kaStandard Bank kwiphondo leMpuma Koloni. Isithethi sayo iMali Foundation sithe itumente eqinisa umbhoxo ezikolweni zasezilokishini nasezilali zaseMpuma Koloni eneminyaka elikhulu namashumi amathathu kudlalwa ubhoxo kuyo.

“Itumente inika abadlali bombhoxo ithuba lokuqaqambisa izakhono zabo zokudlala umbhoxo bebukelwe ngabaqeqeshi bamaqela abasemgangathweni ongasentla neeyinivesithi,” itshilo iMali Foundation. Yonke imidlalo iza kuvezwa nguSuperSport othi ufuna imidlalo ibukelwe ngabantu kwiindawo ezahlukeneyo.

Eminye imidlalo iza kudlalelwa eWolfson Stadium, kwaZwakhele, eGqeberha, ngomhla weshumi elinesihlanu. Emva kwetumente kuzawuchongwa amashumi amabini anesibini abadlali abaza kutyelela eNgilane ekuthambekeni kwalo nyaka.

Eli lithuba elinqabileyo kakhulu eliza kufunyanwa ngabadlali bombhoxo abasakhulayo abaphuma kwiindawo ezihlelelekileyo. UMnu. Stephen Fitzmaurice weSevenoaks Rugby uthe bakuthakazelela kakhulu okwenziwa yiMzwandile Mali Schools Rugby.

Uqinisekise ngelithi xa iqela labadlali elichongiweyo liza kutyelela eNgilane – apho kuza kubakho uqeqesho, imidlalo yobuhlobo nezinye izinto eziza kuba luncedo ebadlalini. Iqela eliphumelele itumente liza kuhamba namashumi amahlanu amawaka erandi (R50 000) kubekho namanye amabhaso aza kunikwa abagqwesileyo.