Zonke iindlela zijong’eMqanduli kwiMell’z Tournament!

Abadlali bamaqela aza kuthatha inxaxheba kwiMell’z Tournament eqala ngoLwesihlanu eMqanduli. Umfanekiso: Uthunyelwe

Njengokuba AmaKrestu eza kube ethe bhazalala kwiindawo ngendawo ezineenkonzo zePasika, ulutsha lwaseMqandula luza kube ludibene ngemidlalo. Oku kuza kwenzeka ngenxa yenenekazi ekuthiwa nguMeleza Jubase elithathe isigqibo sokuququzelela itumente yemidlalo entlobontlobo kwilali yaseLower Ngqungqu ngenjongo yokuqokelela ulutsha ndawonye kulolwe nezakhono emidlalweni ngokwahlukana kwayo. Le tumente ekuthiwa yiMell’z Tournament iza kuqala ngoLwesihlanu umhla wePasika iyokusongwa ngeCawe emalanga. Yibhola ekhatywayo, ibhola yomnyazi neminye imidlalo eza kudlalwa yintaphane yamaqela abonakalise umdla wawo.

Amaqela ekulindeleke adlale ibhola ekhatywayo angaphezulu kweshumi elinesine namanye angaphezulu kwesixhenxe abonakalise umdla kweminye imidlalo eza kudlalwa kwitumente kaJubase. Nangona isisiqendu sokuqala seMell’z Tournament kulo nyaka, uJubase uzimisele ukuphisa ngezihlangu nezinye izinto ebantwaneni abahluphekayo eMqanduli. Ethetha neli phephandaba ekuqaleni kwale veki, uJubase uthe: “Ndizimisele ukubamba itumente yemidlalo entlobontlobo unyaka nonyaka. Injongo yokwenza oku kukuba ndifuna ukwenza umahluko endaweni endiphuma kuyo.” Njengokuba imidlalo isoloko ikhokelwa ngamadoda, uJubase uthi lifikile ixesha lokuba amanenekazi angene nawo.

“Abantu mabayeke ukuzoyikisela. Nokuba yintoni onqwenela ukuyenza ebomini bakhe, yenze ngoku usaphilayo. Mayiphele into yokucinga ukuba izinto ezithile zinabantu ezibafaneleyo. Yenza ngoku ngoba akukho mntu owaziyo into eza kwenzeka ngomso,” utshilo uJubase. Mabini amabala ekuza kudlalelwa kuyo ibhola ekhatywayo. Amaqela amathathu ebholeni ekhatywayo aza kufumana izikipha zokudlala. Kodwa elibambe indawo yokuqala liza kufumana ishumi lamawaka erandi (R10 000) ngaphezulu. Amabini afumane amawaka amahlanu erandi namawaka amabini anamakhulu amahlanu erandi ngokulandelelana. Eliphumeleleyo kwibhola yomnyazi liza kufumana amawaka amathandathu nezikipha zokudlala.