Obambe intshinga kaMiss Unolali Queen ugqwese kwizifundo zakhe

Umbhali wethu

UElethu Sakhi ephethe izatifikethi zakhe zokugqwesa engqongwe ngootishala bakhe. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Inzalelwane yaseQonce, ngoku ehlala eXesi, uElethu Saki oneminyaka eli16 ubudala uwathathele ingqalelo amazwi eNqununu yakhe uMnu. Rala athi, “ulwazi lususa uloyiko,” njengoko ephumelele kwizifundo zakhe, efumane izatifikethi zokugqwesa ezithandathu kwizifundo ezisixhenxe ngelixa ebambe intshinga kaMiss Unolali Queen.

Isikhokelo esixabisekileyo nenkxaso evela kootitshala bakhe besikolo samabanga aphakamileyo iKama, kuquka uNksz. Sodlulashe, uNksz. Cakucaku, uNksz. Masiza, uNksz. Machava, uMnu. Manxiwa, uNksz. Madikane, uMnu. Rala, uNksz. Mhinana, uMnu. Solwandle, uNksz. Nkonyakazi noMnu. Saki, ukhuthaze ukukhula kwakhe njengomfundi nenkokeli yoluntu.

UElethu ngumzekelo oqaqambileyo wento enokufezwa ngokusebenza nzima, ukuzimisela, kunye nomnqweno wokwenza impembelelo entle.

UElethu Sakhi ephethe izatifikethi zakhe zokugqwesa engqongwe ngootishala bakhe. UMFANEKISO: UTHUNYELWE

Nanjengoko uElethu eqhubeleka nezifundo zakhe njengomfundi webanga leshumi, sele ezenzela igama elihle njengomzekelo kumagqiyazana, ebonisa ukuba nantoni na ingenzeka ukuba umntu uzimisele ukuqhubela phambili, agxothe uloyiko ngolwazi, amkele nenkxaso kwabo babangqongileyo.

NjengoMiss Unolali Queen, uElethu sisibane sethemba nenkuthazo kumagqiyazana aseQonce nangaphaya. Ububungqina obuphilayo bokuba ulwazi, ukusebenza nzima, kunye nenkxaso yoluntu kunokuguqula amaphupha abe yinyani, kunye noloyiko lube ngamathuba.

Ngokwamkela inkxaso yootitshala bakhe, izihlobo, kunye nosapho, ujike uloyiko lwakhe lube sisibaso kumabhongo akhe, namaphupha akhe aba yimpumelelo ebonakalayo.

UElethu nguMiss Unolali Queen 2023/2024.

Njengoko eqhubeka nokuvula indlela yokuba amanye amagqiyazana alandele ekhondweni lakhe, uElethu uye waba ngummeli wokugqwesa ezifundweni, ubunkokeli boluntu, kunye nokukhula komntu.

UElethu uphila ngamazwi akhe akhuthazayo, “Kholelwa emaphupheni akho, amabhongo akho, iinjongo zakho mazibe kukukhanya kobomi bakho,” utshilo uElethu.

Ngokuphila ngokwentetho yakhe, uElethu akakhanyisanga nje indlela eya empumelelweni yakhe kodwa ukhanyisele nabanye ukuba balandele.

“Uhambo lwam olusuka eQonce ndisingise eXesi lube bubungqina nokuzimisela kum njengoko ndibonakalise isakhono sam sokujamelana nemingeni, ukukwazi ukuziqhelanisa notshintsho, nokugqwesa kwizifundo zam nakwindima yam njengoMiss Nolali Queen,” utshilo.

Njengomfundi webanga leshumi, uElethu unethemba lokukhuthaza abanye, ingakumbi abasetyhini abasebatsha, ukuba bafezekise amaphupha abo kwaye bafezekise isakhono sabo esipheleleyo, nokuba zithini na iimeko zabo.