Ubomi kuNoteksi waseMonti owadlwengula abakhweli, ngelithi yayisisivumelwano!

Ubomi ejele kuNoteksi waseMonti owadlwengula abakhweli, ngelithi yayisisivumelwano.

Ugwetywe ubomi entolongweni uNoteksi waseMonti owadlwengula abakhweli, ngelithi kwavunyelwana ngesondo.

Bubomi neminyaka emihlanu ngaphezulu ethothoza entolongweni uLuthando Veli (35), emva kokufunyanwa yiNkundla yeNgingqi yamaTyala eMonti, enetyala lokudlwengula kwanelokuzama ukudlwengula abakhweli ababini kwiAvanza yakhe.

UVeli wadlwengula intombazana enama-31 eminyaka ubudala awayeyikhwelise kwisitalato esikhulu iOxford edolophini eMonti ngexesha leKhorona.

Ngokwengxelo ephuma kwisithethi seNPA eMpuma Koloni, uLuxolo Tyali ithi, ngoNovemba ngonyaka weKhorona intombazana ethile yayimisa iimoto eOxford isiya eSouthernwood ngethuba imiselwa nguVeli ngeAvanza yakhe.

Ingxelo iqhuba ithi emva kokuba ekhwele, ixhoba laqaphela ukuba iAvanza le ayiyi kwindawo ebethe uya kuyo. Ixhoba lazama ukukhala lifuna ukwehlika ngenkani, nekulapho iAvanza yaye yamisa kwindawo esitheleyo, wakhupha ixhoba elibetha wabe sele elinyanzela ukuba likhulule walidlwengula.

Ngonyaka olandelayo u2021 kwinyanga kaFebhuwari, uVeli wakhwelisa enye intombazana eMdantsane isiya edolophini eMonti. UTyali uthi, kwindawo eyaziwa ngokuba yiBlack Road phakathi koMdantsane neMonti, wamisa uVeli esithi ufuna ukujonga abanye abantu abakhwelayo njengokuba laliselodwa ixhoba emotweni.

UVeli wamisa ngakwihlathi laseReeston ixhoba lacela ukwehliswa, ogwetyiweyo wamisa imoto wazivala zonke iingcango wazama ukuzithathela ngolunya kwixhoba nelaye lakwazi ukuphuncuka labaleka kodwa loyisakala.

Ingxelo kaTyali iqhuba ithi, mntu uthile owayezihambela ngendlela waye waqaphela ukuba kunento eyenzekayo waya kuhlangula ixhoba.

UVeli waye wabaleka washiya neAvanza leyo. Amapolisa ngethuba esenza uphando angqala kwiAvanza, umnikazi weAvanza wachaza ukuba umntu ogqibeleyo ukuyiqhuba, namqeshileyo nguLuthando Veli.

Ngethuba kuqhuba ityala, uVeli wadiza ukuba akanatyala, ezithethelela ngelithi yayibiwe imoto ngolo suku yayingenguye umqhubi. Kwelesibini ityala lokuzama ukudlwengula wafika phambi kweNkundla esithi bebethandana nexhoba bevumelene uyokwabelana ngesondo ehlathini koko akayazi lalibalekani.

Umtshutshisi uVuyisa Langa, wabeka ubungqina kuquka nobencindi yeziphumo zegazi obaqokelelwa kwiziko iThuthuzela Care Centre eseMdantsane, apho amaxhoba omabini afumana khona unyango nohoyo. UCPO Maki Menqe naye wadibanisa bonke ubungqina bamaxhoba omabini.

INkundla yavumelana ngesigwebo esiqatha sokuba anikwe ubomi ethothoza entolongweni uVeli.

UMlawuli wezoTshutshiso eMpuma Koloni, uBarry Madolo, usiqhwabele izandla esi sigwebo.