Umasipala waseBhayi uvuyela isihlanu esize nodumo kwihlabathi

Oosotheko, bephelekwa ngusodolophu uMongameli Bobani noMMC wezemidlalo, ubugcisa nenkcubeko uLehlohonolo Mfana Umfanekiso: Nomzamo Mwezula

Sithiwe jize ngewonga lokuthi huntshu isihlanu sabantu abatsha eBhayi esize nodumo kwesi sixeko kwizinto ezohlukeneyo.

Ebekuvuyiswana nabo nguNozipho Bell osanda kuphumelela ukubayintshatsheli yehlabathi yamanqindi kwabasetyhini iWBF, uAndile Bailey onkonye imbasa yeBronze kwiAfrica Karta Judo, uKhazimla Khondlo uziqaqambise ngokumela uMzantsi Afrika koonobuhle abaselula kanti uNikita Aliyah Mgoduka ubambe indawo yamanqam kwezoonobuhle kwizwekazi iAfrika logama uSiseko Hermanus nowaziwa njengonozakuzaku wesixeko, etyunjelwe ukuzimasa ingqungquthela yabafundi yamazwe ngamazwe eWarrensburg eMelika, yaye uyahamba kwiveki ezayo.

Usodolophu wesixeko uMongameli Bobani usindleke isidlo sakusasa kwelinye lamagunjana akwaMasipala ngoLwesibini. Iinjongo zesi sidlo ibukukuvuyisana nezi ntshatsheli zibalasele kumanqwanqwa nezinto ezohlukeneyo nokuthi huntshu kuzo ngokubeka isixeko noMzantsi Afrika kwinqanaba lehlabathi.

Esenza intetho yakhe, uBobani uthe aba apho bahamba khona banoxanduva lokuzazi ukuba bathwele igama lesixeko esathiywa ngalowo waba nguMongameli wokuqala wentando yesininzi uNelson Mandela.

“Ulutsha nekamva zizinto esizibek’entungo singulo masipala yaye zikhona iinkqubo ezivulelekileyo zokuphuhlisa uqoqosho nokuxhasa abantu abatsha,” uthembise watsho.

UBobani ukhuthaze ngelithi, esi sihlanu singasiyeki sicime isibane ngeNelson Mandela Bay, esithi isixeko siyazingca ngabo.

Kanti oosotheko, banqwale ngaxeshanye besithi baziva bethobekile kukuqwalaselwa kwempumelelo yabo.