URamaphosa unika imbeko kwabo balwela amalungelo

UMongameli uCyril Ramaphosa unike imbeko kwabo baphulukana nobomi babo namhlanje ngo1960 eSharpeville. UMFANEKISO: Government ZA/X

UMongameli uCyril Ramaphosa unike imbeko kubantu abangamashumi amathandathu anesithoba (69) abathe babulawa kwindyikityha yaseSharpeville.

URamaphosa uthethe kwisikhumbuzo soSuku lwamaLungelo oLuntu kumabala ezemidlalo iGeorge Thabe eSharpeville namhlanje.

“Sidibene apha eSharpeville ngolu suku ukuze sinike imbeko kwabo balwela amalungelo esinawo namhlanje, ukuze sikhumbule ubunzima ababunyamezeleyo nomnikelo omkhulu abawenzayo,” uthethe watsho uRamaphosa.

UMongameli ukwabonakalise ukuba ilizwe lihambe umgama ongakanani ekulweleni amalungelo oluntu asisiseko kumntu wonke.

Umngcwabo omkhulu wabantu ababhubhe kuqhankqalazo lwaseSharpeville ngo1960.

“Sikhumbula ukuba zingaphi izizukulwana zabantu abaNtsundu boMzantsi Afrika abavinjwayo ilungelo lokuphila nesidima, ilungelo lempatho elinganayo, ilungelo lokuvota kunye nelungelo lokumanyelwa,” utshilo.

Ngolu suku ngo1960, iqela labaqhankqalazi, ababesilwa nemithetho yamapasi, badutyulwa ngamapolisa, kwasweleka abantu abangamashumi amathandathu anesithoba (69) kwaye abaninzi benzakala.

Le mithetho yamapasi inyanzelise abantu abaNtsundu baseMzantsi Afrika ukuba baphathe izazisi ezikhethekileyo ezinokuthi amapolisa kunye nabanye oogunyaziwe bazijonge nangaliphi na ixesha.

Urhulumente wayesebenzisa amapasi ukumisela umda apho abantu abaNtsundu baseMzantsi Afrika banokusebenza, bahlale kunye nokuhambahamba.