Uzithembe nangakumbi uJordaan

UZITHEMBILE ukuba uzakubuyela njengoSodolophu uDanny Jordaan, kumasipala iNelson Mandela Bay.

Nangona uphando labucala libonakalisa ukuba lo masipala ungawela ezandleni zeDA, uJordaan ubalule utshintsho olwenzeke emva kokuba ethe wabamba iintambo njengosodolophu.

Ubalule uzinzo kwezemali, ukulwa nobuqhophololo, kwakunye nezinye iingxaki ebezithwaxa lo masipala. UJordaan ukwathe ziibhiliyoni zerandi utyalo mali kwezorhwebo noshishino elongezelelwe kuqoqosho lwalo masipala ngethuba engusodolophu.

OkaJordaan uchithe usuku likaMandela etyelela izikolo kwilokishi yakwaZakhele, kwakunye neendawo ezikumntla wesi sixeko, nezithwaxwa yimilo yamaqela oonqevu.

Nangona le ndawo isaziwa njengesigqubu seDA uJordaan uthe, “Xa ndilapha andizithathi njengomntu okumhlaba weqela elithile, ndikwindawo endikhulele kuyo. Ndakhulela eKorsten, ndihamba kwezi zitalato.”

Ukwathe unezicwangciso zokulwa nobuqhophololo, ulwaphulo mthetho, amaqela oonqevu, kwakunye nentswela ngqesho. Ebuzwa ngento azakuyenza ngokohlukileyo emva komhla wesithathu okaJordaan uthe,

“Sendiqalile ukwenza umahluko, ngokulwa nobuqhophololo, neeguqu kwezemali. Sineebhiliyoni ezimbini ebhankini, utyalo mali esilitsalileyo libalelwa kumashumi amabini eebhiliyoni.”

Ukwathe amakhulu amathandathu ezigidi zeranti abekelwe bucala kulwakhiwo lwezindlu.

Ukwathe ngaphaya kwamakhulu amabini ezi zigidi izakuchithwa kwiindawo ezikumantla eBhayi. Abagqatswa boosodolophu ajongene nabo uJordaan nabo benze okuthile ngosuku likaMandela.

U-Athol Trollip weDA utyelele iikrish ezintathu nathe azikhathalelwanga ngurhulumente, watyelela ikhaya labadala, wacoca izitalato, kwakunye neendawo ezinceda abahlelelekileyo ngento esiwa phantsi kwempumlo.

OkaTrollip uthe, “UMandela wayebathanda kakhulu abatwana, nangona echithe ixesha elininzi eseluvalelweni wayemi kwelithi abantwana lingomso leli.”

Uthembise ngelithi kuzakuba kuncinci ukungcola kwindawo yaseBethelsdorp xa sele engusodolophu.

UMongameli Bobani ongumgqatswa kasodolophu weUDM kulo masipala uthe, amalungu alo mbutho athengise iikati, izinja kwaneehagu ukuze athenge ukutya ebehamba enikezela ngako kwiidolophu ezintathu ezikulo masipala.

isibhalo@inl.co.za