Zitshisiwe iibhasi eKhayelitsha!

Ibhasi yakwaGolden Arrow itshe yaluthuthu kwisitalato iQhekezela, eMakhaza eKhayelitsha UMFANEKISO: Phando Jikelo/African News Agency/ANA

Kapa:

Zibe ngamaxhoba okuntunyekwa ngomlilo iibhasi ezimbini zakwaGolden Arrow eKapa kule veki.

Oku kulandela emva kokuba icandelo leeteksi ligqibe ukuqala iveki ngokubamba ugwayimbo lokuba zime ngxi iiteksi ezihambayo ngenxa yezizathu zangaphakathi malunga nokonyulwa kwesikhokelo kweli candelo.

Oku kushiye amakhulukhulu wabakhweli beeteksi bengenandlela zokuya kwiindawo zempangelo.

“Ngenxa yokoyikisela ubomi bam kunyanzeleke ukuba ndijike ngethuba ndisiya empangelweni, ntonje umqeshi wam akandithembi ngoku, ndithatha ifoto yebhasi etshileyo ukumnika ubungqina bemeko embi elokishini,” utshilo uNonzaliseko Ncaphayi.

Kutshiswe iibhasi ezimbini kwiindawo ezimbini ezohlukeneyo eKhayelitsha. Ibhasi yokuqala itshiswe yaluthuthu eMakhaza.

Le ndawo kutshiswe kuyo le bhasi sisitalato ekungahambi kuso zibhasi, kukholeleka ukuba iqweqwediswe ngamadoda ekutyholwa ukuba ebenxibe iimpahla ezifana nqwa nezabasebenzi bakwaGolden Arrow.

Akukho mntu ufumene ukwenzakala, koko phantse kwatsha ngumlilo izindlu ezisondeleyo kwindawo ekutshele kuyo le bhasi nanjengoko komnye umzi kophuke ifesitile ngenxa yokutaka kweengceba zebhasi.

Eyesibini ibhasi itshiswe ngomlilo kanye kwindawo ezimisa kuyo eLingelethu West kufuphi neKholeji yezoqeqesho iFalse Bay eKhayelitsha.

KwiRenki yeeTeksi eMakhaza akukho nanye iteksi ephumileyo nanjengoko zivalelwe ngamaqhaga kwiyadi ezihlala kuyo.

Kufuphi nale Renki kutshiswe isigadla esincinane esilayisha abasebenzi nezixhobo zokusebenza.

Inkampani yebhasi zikaMyCiti kunyanzeleke ukuba izinqumamise iinkonzo zayo kwindlela zaseKhayelitsha ukuzama ukuzisindisa zingantunyekwa ngomlilo, nalapho icebise abakhweli ukuba baxoze mphini wumbi ukuzama ukufikelela kwindawo zokuxelengela inyama.

Ilungu leKomiti yezoThutho noPhuhliso kwisixeko saseKapa uBrett Herron, uthi bafumene umyalezo ngeCawe ukuba azisayi kuhamba iiteksi ngoMvulo.

Ekwatsho kananjalo ukuba olu gwayimbo sele lichaphazele eli candelo isithuba seminyaka emibini. Ukanti le nkampani ayikayazi ukuba zakubuya zisebenze nini iibhasi.

Ukanti, ngoLwesibini, imeko ibuyele esiqhelweni ukunqunyanyiswa kolu gwayimbo noluthathe imini yonke kulandela emva kokungenelela kombutho weANC kwiphondo leNtshona Koloni.

Khange kubekho ziganeko zixeliweyo zokonzakala kwabantu emva kokuntunyekwa ngomlilo kweebhasi ezimbini zakwaGolden Arrow eShushu Crescent naseLingelethu West eKhayelitsha.

“Eyona nto ixhalabisayo yimpilo yamawakawaka abakhweli nokuphazamiseka kwempilo yabo kungacetywanga,” utshilo uBronwen Dyk-Beyer uSomlomo kaGolden Arrow.

UDyk-Beyer uthi ukulungisa umonakalo kwibhasi enye kuxabisa i2.5 yezigidi zeerandi. Uthi beyile nkampani bathanda ukuxolisa ngenkxamleko yabakhweli ngelithi baza kuzama ukuhlisa izinga lophazamiseko kwelabo icala beyile nkampani.

Ekwatsho kananjalo ukuba imeko bayibeke phantsi kweliso elibukhali kodwa sele ziqalisile ukusebenza namhlanje umhla wesixhenxe kwingingqi yeMetropole nanjengoko bezinqunyanyisiwe.

Ukanti uHerron ungqinile ukuba ibhasi zikaMyCiti ziyaqhubeka nokusebenza ngaphandle kwamagingxigingxi emva kokuba bezinqunyanyisiwe imini yonke ngomhla wogwayimbo.