Afuna inkxaso amafama werayisi eIndonesia

Umfama werayisi.

Ngenxa yengxaki yokuphazamiseka kokuhanjiswa kwesichumiso serayisi eIndonesia, amafama wela lizwe athi isivuno sawo asizukuba sihle kulo nyaka.

Ela lizwe lelinye lamazwe ahamba phambili kwimveliso yerayisi kwihlabathi. Umbutho i-Indonesian Farmers Alliance uthi ngenxa yemeko yokuguquka kwemozulu kunyanzelekile ukuba bancediswe ngezichumisi zerayisi.

Inkqubo yokuncedwa kwamafama ngezichumiso ayiqhubi kakuhle ngoko ke iphazamisa umsebenzi wamafama wokuvelisa irayisi eIndonesia.

Ingxelo yalo mbutho ithi amafama werayisi kwela lizwe awakwazi kukhuphisana namafama wehlabathi avelisa esi sidlo sithandwa sisininzi. Irayisi ityiwa kuninzi lwamakhaya ehlabathi phantse yonke imihla okanye kathathu ngeveki.

Amasimi werayisi eIndonesia.

Oku kutya kuzinkozo kuhamba noninzi lezinto eziveliswa emasimini ezifana nemifuno kwakunye nenyama. Kulula ukuyipheka kodwa kunzima ukuyityala ingakumbi kwiindawo ezifana namazwe aseAfrika.

Lo mbutho uthi kunyaka ophelileyo urhulumente waseIndonesia wayethembise ukuba uzakuyikhulisa inkxaso yezichumisi kumafama.

Ngenxa yokuba irayisi le ikholwa ziindawo ezinokufudumala okuthile nezinga elithile lobumanzi, akulula ukuyilima kwiindawo ezithile ehlabathini.

Imozulu eguqukayo ngoyena nobangela wokuba amafama werayisi eIndonesia nakwezinye iindawo zehlabathi bafune ukuncediswa ngezichumisi zerayisi. Amazwe amaninzi eAsia ahamba phambili ngokuvelisa irayisi.

Ilizwe laseChina, India, Vietnam, Myanmar, Pakistan, Indonesia, Thailand, Bangladesh kwakunye neBrazil ngamazwe avelisa irayisi kwihlabathi.

Ilizwe laseChina lihamba phambili ngokuvelisa nokuthengisa irayisi kwihlabathi, lilandelwe lilizwe laseIndia.

Kuthwia ilizwe laseChina likwahamba phambili ngokuba lelona lizwe lisebenzisa irayisi njengokutya kwemihla ngemihla.

Zingaphezu kwekhulu lezigidi iitoni zerayisi eveliswa kwilizwe laseChina, oku kuyenza ukuba ibengutshotsha entla kunamanye amazwe.