Abaphathiswa basezikolweni

UMphathiswa uMlibo Qhoboshiyane ekunye nomfundi ominyaka isixhenxe uMatthys Wright kwisikolo iMcLachan eJourbertina UMFANEKISO: Uthunyelwe

Zizinxada-nxada abaphathiswa borhulumente wephondo leMpuma Koloni bejikeleza kwizikolo, kwizithili zoomasipala ngeliqwalasela ixesha lokuvulwa kwezikolo kulo nyaka. 


UMphathiswa uMlibo Qhoboshiyane utyelele ingingqi yaseSarah Baartman logama uHelen Sauls-August ejikeleza kwingingqi yaseNelson Mandela Bay.


Oku kuyinxalenye yenkqubo iBack to School eqhutywa ngurhulumente kazwelonke ngeenjongo zokubuyisela amehlo amagosa karhulumente kumsebenzi wawo.

UQhoboshiyane uhambele isikolo samabanga aphakamileyo iMcLachan eJourbetina kumgama weekhilomitha ezingamakhulu amabini ukusuka kwidolophu yaseBhayi.


Othethe egameni leSebe loPhuhliso lwamaPhandle nezoLimo kweli phondo, uSilusapho Nyanda, uthi uQhoboshiyane ukhuthaza abafundi kwesi sikolo ukuba basebenzele iziphumo ezingcono. 


“Ukhuthaze abafundi ukuba basebenzele ukuphumelela izifundo zabo ukuze babeziinzululwazi kwezolimo kwixesha elizayo,” ucacise watsho uNyanda.

 

UMphathiswa uHelen Sauls-August upheleke amalungu ekomiti ejongene nezemfundo kwipalamente yeMpuma Koloni kutyelelo lawo eNelson Mandela Bay. 


Othethe egameni lela sebe uLwandile Sicwetsha uthethe ngolu tyelelo wenjenje. 


“Eli liphulo likazwelonke elijoliswe ukukhuthaza nokuvuselela umdla wabafundi logama kukwaxhaswa nabazali kwiingxaki zabo zokukhangelela abafundi izikolo,” utshilo uSicwetsha. Urhulumente weMpuma Koloni usoloko edlala indima ephambili kweli phulo minyaka le nanjengoko eli phondo lirhuqa emva kwiziphumo zebanga leshumi. 


Ngale nyanga, kunyaka ophelileyo, amalungu ekomiti ejongene nemfundo eBhisho ayethe bhazalala kumasipala wesithili saseChris Hani egxile ngokumandla kumasipala waseMalahleni.


“Namhlanje baya eJubilee Park Primary eTinarha, ngentsimbi yesixhenxe ngomso bazakube beseMolly Blackburn kwaseTinarha ngelizama ukusabela ukuncedisa kwinkqubo yokungena kwabafundi esikolweni,” ucacise watsho uSicwetsha.