Amawaka ezindlu kuluntu lwephondo

OOMASIPALA banoxanduva lokuqulunqa iikomiti zokujongana namagama abantu abaselungelweni lokufumana izindlu khon’ ukuze kunqandeke ubuqhophololo bokukhutshwa kwezindlu ngomgunyathi.

Oku kuthethwe ngumphathiswa wokuhlaliswa koluntu eMpuma Koloni uHelen Sauls-August eMonti izolo ngethuba ebesithi thaca umsebenzi owenziwe leli sebe ukusuka ngo2011 ukuza kuthi ga ngoku.

USauls-August uthi eli sebe lakhe zizindlu ezingama-64 917 ezakhiwe kwiMpuma Koloni iphela phakathi konyaka ka2011 ukuzakuthi ga kulo nyaka. Imali echithwe ukwenza lo msebenzi ingangeR14.95 yeebhiliyoni (R14.95 billion), ngokokutsho kukaSauls-August.

Lo mphathiswa uthi ibalelwa kuma-87 715 imisebenzi ethe yadaleka ngethuba kusakhiwa ezi zindlu.

Noxa kunjalo, inkxalabo kaSauls-August ilele kubuqhophololo obenziwa kuluhlu lokukhutshwa kwezindlu. “Sixhalabile kukubona abantu abakwilungelo lokufumana izindlu behleli ematyotyombeni lo gama beselungelweni izindlu zabo zihlala abantu abangekho kwilungelo lazo,” kutsho uSauls-August.

Kulo nyakamali uSauls-August uthi isebe lakhe lizakwakha izindlu ezingama-13 180.